Publisert 17.12.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Søknader om dispensasjon fra Dagmar-kostnader avgjort

Fem nettselskaper er gitt dispensasjon for en del av sine kostnader i forbindelse med ekstremværet Dagmar. Fire selskaper har fått avslag fordi de allerede er kompensert gjennom mindreavkastningsreglene, mens sju har fått avslag fordi de økonomiske virkningene er begrensede.

NVE mottok 16 søknader om dispensasjon fra den økonomiske reguleringen etter uværet Dagmar i desember 2011. Det argumenteres i søknadene for at Dagmar må anses som et ekstremvær som KILE-ordningen ikke er ment å omfatte.

Av hensyn til insentivene ordningen er ment å gi, mener NVE det er viktig å være svært restriktiv med å gi dispensasjoner. Selv om det er lite selskapene kunne gjort med selve uværet, er konsekvensene det fikk avhengig av de valg selskapene har foretatt i forkant, under og i etterkant av hendelsen. Slik vil det også være i fremtiden.

Nettselskapene som søkte om dispensasjon har til sammen KILE-beløp på 203 millioner kroner som følge av Dagmar. Det er imidlertid bare 60 prosent av disse beløpene som må dekkes av nettselskapene. Mange av søknadene omfatter også i varierende grad andre økonomiske konsekvenser som følge av uværet. Også for disse størrelsene gjelder at bare 60 prosent av beløpene må dekkes av nettselskapene.

Fem selskaper er gitt dispensasjon for en del av sine kostnader, samlet 6,5 millioner kroner.

Av de resterende eller selskapene er fire gitt avslag fordi de allerede er kompensert gjennom mindreavkastningsreglene for til sammen om lag 50 millioner kroner og dermed ikke har vesentlige økonomiske virkninger av Dagmar.

Videre er det gitt avslag til sju selskaper fordi vi ikke anser de økonomiske virkningene som så store at det foreligger et særlig tilfelle. De økonomiske virkningene for alle disse er mindre omfattende enn det vi tidligere har gitt avslag for.

Last ned notatet ”Søknader om dispensasjon etter Dagmar – samlet gjennomgang av NVEs vurderinger