Publisert 12.02.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Utvikling av nye variabler som beskriver nettselskapenes oppgaver

I den økonomiske reguleringen av nettselskapene bruker NVE sammenlignende analyser for å fastsette selskapenes effektivitet. Disse analysene er avhengig av gode oppgavebeskrivelser slik at selskapene kan sammenlignes mot hverandre. THEMA Consulting Group har på oppdrag fra NVE utforsket metoder for å beregne oppgavevariabler som fanger opp både transportvolum og transportdistanse.

NVE fastsetter årlig nettselskapenes tillatte inntekter. Vi bruker Data Envelopment Analysis (DEA) for å måle nettselskapenes relative effektivitet. DEA beregner effektiviteten for hvert selskap ved å sammenligne forholdet mellom kostnader og oppgaver for alle selskaper. Oppgavene skal representere de oppgaver som nettselskapene må løse når de skal bygge, vedlikeholde og drifte nettet. Kraftsystemet er i endring og dette påvirker også nettselskapenes oppgaver. Vi ønsker derfor å utforske nye oppgavevariabler. Variablene må ta hensyn til at kundene har forskjellig etterspørsel etter effekt og energi. De må også ta hensyn til hvor etterspørsel, produksjon og innmating fra sideordnede nett er lokalisert i nettet. Kostnaden ved å bygge og drifte nettet vil avhenge av effekten/energien som skal transporteres og transportavstanden. Vi kaller en sammensatt variabel som inkluderer både avstanden og volumet for effekt/energidistanse.

NVE har bedt THEMA Consulting Group om å utarbeide en metode for å estimere effekt- og energidistanse. Rapporten presenterer ulike matematiske tilnærminger for å finne de optimale effekt- og energidistansene, og diskuterer fordeler og utfordringer med disse. Konklusjonen er at det er vanskelig å beregne den optimale effektavstanden, men at vi bør undersøke alternative tilnærminger.

Rapporten vil bli brukt som underlag for et nytt prosjekt som skal pågå i 2019. I dette prosjektet ønsker vi å etablere en metode som kan brukes for å beregne nye oppgavevariabler for nettselskapene.

Rapporten er på engelsk og du finner den ved å følge lenken til høyre på denne siden.