Publisert 12.02.2009 , sist oppdatert 23.10.2019

Kostnadsnormen

Gjennom sammenlignende analyser søker NVE å avdekke riktig kostnadsnivå ved nettvirksomheten. Med riktige kostnader menes her de kostnadene som er nødvendige ved effektiv drift, utnyttelse og utbygging av nettet. NVE benytter normkostnadsmodeller til å sammenligne produktiviteten mellom selskapene. Formålet med disse sammenlignende effektivitetsanalysene er å fange opp hvor ”flinke” nettselskapene har vært i valg av teknologi (investeringer) og organisering (driften) av selskapet.

Det enkelte selskaps kostnadsnorm er beregnet med utgangspunkt i andre selskapers kostnader. Selskapets egne kostnader har ingen betydning for kostnadsnormen. Kostnadsnormen finnes ved å multiplisere det enkelte selskapets kostnadsgrunnlag med resultatet fra de sammenlignende analysene. Et selskap med effektivitet lik det vektede gjennomsnittet i bransjen får en kostnadsnorm som er lik eget kostnadsgrunnlag. Disse selskapene får avkastning lik NVEs referanserente.

I dagens normkostnadsmodeller vurderes selskapene opp mot hverandre ut fra hvor mye ressurser det enkelte selskapet bruker på å utføre sin forsyningsoppgave. Selskapenes ressursbruk representeres i modellene ved selskapenes totalkostnad. Forsyningsoppgaven varierer mellom det enkelte nettselskap. Forskjeller i forsyningsoppgave er tatt hensyn til i modellene gjennom at relevante kostnadsdrivere er representert med outputvariabler. I tillegg til at outputvariablene differensierer selskapene etter strukturelle og etterspørselsrelaterte forskjeller tas det også hensyn til relevante forskjeller i andre naturgitte rammevilkår.

NVE måler selskapenes ressursbruk ved hjelp av DEA-metoden (Data Envelopment Analysis). I DEA-modellen blir selskapets produktivitet beregnet ved at selskapet sammenlignes med et konstruert mønsterselskap. Det blir konstruert et mønsterselskap per selskap. Det enkelte mønsterselskapet er basert på de selskapene som er referanseselskaper for selskapet som evalueres. Referanseselskapene til et selskap er de selskapene som benytter minst ressurser på å utføre forsyningsoppgaver som ligner på selskapets.

NVEs DEA-modeller tar ikke hensyn til alderen på anleggene. Selskap som har anlegg med høy alder vil ha relativt lavere kapitalkostnader enn selskap med nyere anlegg. Selskap som har relativt nye anlegg vil dermed systematisk komme dårligere ut enn selskap med relativt eldre anlegg. Resultatene fra analysene er derfor ikke et rene effektivitetsmål, men aldersjusterte effektivitetsmål.

NVE bruker to modeller til å måle selskapenes effektivitet. Utviklingen av disse modellene er beskrevet i rapportutkastet "Modell for fastsettelse av kostnadsnorm av 6.6.2006, vedlegg 1-3 til rapportutkast, notat med korrigeringer til rapportutkast og i notatet "Om fastsettelse av kostnadsnorm for 2007 av 8.12.2006 som ble publisert sammen med varsel om inntektsramme for 2007.