Publisert 20.03.2009 , sist oppdatert 23.10.2019

Kvalitetsinsentiver - KILE

I det enkelte nettselskaps kostnadsgrunnlag inngår et element som skal sørge for at nettselskapene tar hensyn til leveringspåliteligheten i kraftnettet, KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). KILE-ordningen er en insentivregulering som skal gi nettselskapene økonomisk motivasjon til riktig ressursallokering innenfor de rammer og vilkår som ellers er gitt av myndighetene.

KILE-ordningen trådte i kraft 1. januar 2001. Kvalitetsjustering av inntektsrammene er regulert i kontrollforskriften § 9. For øvrig reguleres leveringskvalitet i egen forskrift – forskrift om leveringskvalitet.

Formålet med ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.

Hvordan beregnes KILE?

Fra og med 2009 omfatter KILE-ordningen alle avbrudd i høyspenstnettet. For å ta høyde for at ulike kunder har ulike avbruddskostnader, er kundene klassifisert i 6 kundegrupper;

·         Jordbruk
·         Husholdning
·         Industri
·         Handel og tjenester
·         Offentlig virksomhet
·         Industri med eldrevne prosesser

For hver kundegruppe er det etablert kostnadsfunksjoner. Kostnadsfunksjonene reflekterer at kundenes kostnader avhenger av varigheten av avbruddet. Kostnadsfunksjonen gir en spesifikk avbruddskostnad. Kundenes avbruddskostnader er også avhengig av tidspunktet for når avbruddet inntreffer. For å ta høyde for dette skal den spesifikke avbruddskostnaden korrigeres ved hjelp av korreksjonsfaktorer for avbruddstidspunkt (måned, ukedag og klokkeslett). I tillegg tas det høyde for om et avbrudd er varslet eller ikke.

Frem til 2009 omfattet KILE-ordningen kun langvarige avbrudd, dvs. avbrudd med varighet over tre minutter. KILE-kostnader ble beregnet med utgangspunkt i faste satser for de ulike kundegruppene. Fra og med 2009 omfatter KILE-ordningen også kortvarige avbrudd, og KILE-kostnader beregnes ved kostnadsfunksjoner som tar hensyn til at avbruddets varighet og tidspunktet det inntreffer har stor betydning for verdien av kundenes spesifikke avbruddskostnader.

Høsten 2013 foreslo NVE en oppdatering av KILE-ordningen. Dette innebar ikke endringer i den prinsipielle utformingen av KILE-ordningen, men det ble foreslått endringer i parametrene som benyttes for beregning av avbruddskostnader. Endringene ble innført fra 1.1.2015. Utfyllende informasjon er tilgjengelig fra menyen til høyre på siden.

I 2016 vil NVE jobbe videre med å estimere kostnadsfunksjoner for husholdninger, se her for mer informasjon.

Hvordan inngår KILE i selskapenes inntektsrammer?

KILE inngår i selskapets inntektsramme som en del av selskapets kostnadsgrunnlag og normkostnad på samme måte som andre kostnader. Faktisk KILE i et gitt år kommer til fratrekk i selskapets inntektsramme, slik at selskapets tillatte inntekt reduseres som følge av avbrudd (ikke levert energi).

Relatert informasjon

Oppdaterte kostnadsfunksjoner for husholdninger:

NVE-rapport 117/2015 KILE for husholdninger, konsulentrapport fra Thema Consulting Group og Vista Analyse (pdf)

Mer informasjon under Aktuelle prosjekter

 

Dokumenter ifm endring av KILE-ordningen fra 2015:

NVE-rapport 76/2013 Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst (pdf)

NVE-høringsdokument 1/2013 Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (pdf)

FOU-rapporter utarbeidet som del av forskningsprosjektet ”Samfunnsøkonomiske
kostnader ved at sluttbrukere opplever avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering”
gjennomført av Pöyry og SINTEF Energi, for Energi Norge AS, som del av RENERGIprogrammet
til Norges forskningsråd. Prosjektet støttet finansielt av Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE), Statnett, Statoil, Norsk Hydro, Bergenshalvøens Kommunale
Kraftselskap (BKK) og Energi Norge.

- Husholdninger (pdf)

- Private bedrifter og offentlige tjenester (pdf)

- Bedrifter med eldrevne prosesser (pdf)

- Implikasjoner for regulering (pdf)

 

Inkludering av kortvarige avbrudd

NVE notat 2009