Et av elementene i kostnadsgrunnlaget er kostnader knyttet til nettap. For å beregne en årlig nettapskostnad multipliserer vi årets nettap i MWh med en referansepris på kraft.

Referanseprisen på kraft representerer en årlig vektet gjennomsnittspris per elspotområde. Nettselskapene vil dermed få ulik referansepris på kraft basert på hvilket prisområde de er lokalisert i. 

Månedspriser per elspotområde hentes fra nordpoolgroup.com, og vektes med månedlige data om forbruk i alminnelig forsyning, som fremkommer av SSBs tabell 08583. Gjennomsnittet av vektede månedspriser gir årlig pris per elspotområde.

Ved varsel om kommende års inntektsrammer regner vi kun ut en samlet referansepris på kraft for hele landet. For å komme frem til denne henter vi priser på kvartalvise forwardkontrakter (ENO) fra nasdaqomx.com, og regner disse om fra EUR til NOK. Prisene vektes med kvartalvis forbruk i alminnelig forsyning. Gjennomsnittet av vektede kvartalpriser gir forventet referansepris for kommende år. 

I kostnadsnormmodellen bruker vi systempris fra to år tilbake i tid for å beregne nettapskostnad. Månedlige systempriser (Nord Pool) vektes med månedlige forbruksdata (SSB). Gjennomsnitt av vektede månedspriser gir årlig systempris.