Publisert 09.05.2014 , sist oppdatert 23.10.2019

Referanserenten

Referanserente for 2018 er på 6,10 prosent. Denne ble varslet til 5,88 prosent (oktober 2017). Varslet referanserente for 2019 er på 5,82 prosent med foreslåtte endringer i rentemodellen.

NVE regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Modellen er nærmere beskrevet i NVE høringsdokument 1/2012 og NVE-rapport 70/2012.

Referanserente for 2018 

I november 2017 varslet vi en referanserente for 2018 på 5,88 prosent. Vi har i oppdatert inflasjon, swaprente, kredittpåslag og skattesats, og beregnet endelig referanserente for 2018 på 6,10 prosent.

Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • KPI for 2017 og 2018 på 1,8 % og 2,7 %, og anslag for 2019 og 2020 på 1,8 % og 1,6 %. Gjennomsnittlig inflasjon for årene 2017-2020 blir 1,98 %.
  • Gjennomsnittlig swaprente for 2018 på 1,87 %.
  • Gjennomsnittlig kredittpremie for 2018 på 0,63 %.
  • Skattesats på 23 %. 

Estimert referanserente for 2019

Endringer i referanserenten, foreslått i NVE høringsdokument 2018:8 og vedtatt i NVE-rapport 2018:98, trådde i kraft 1.1.2019. Basert på endringene er estimert referanserente for 2019 på 5,82 prosent.

Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser[1] på KPI for 2018, 2019, 2020 og 2021 på henholdsvis 2,8 %, 1,7 %, 1,5 % og 2 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2018-2021 er 2 %
  • Estimat på swaprente (basert på observasjon 4. oktober) på 2,05 %
  • Estimat på kredittpremie (basert på observasjoner 4. oktober) på 0,84 %. 

Regjeringen har foreslått å redusere selskapsskatten fra 23 til 22 prosent i 2019. Vi har brukt 23 prosent i varslet referanserente, men vil ta hensyn til eventuell vedtatt reduksjon i skattesatsen i oppdaterte estimater på referanserenten.

[1] https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/hoykonjunktur-i-sikte?tabell=360825

Rentemodellen

NVE skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 2,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente hos to av de største bankene i Norge

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter beregnet av to av de største bankene i Norge.

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.

Estimerte referanserenter

2019: 5,82 % (estimat per oktober 2018)

Historisk referanserente

2018: 6,10 %

2017: 6,12 %

2016: 6,32 %

2015: 6,32 %

2014: 6,61 %

2013: 6,9 %

2012: 4,2 %

2011: 5,31 %

2010: 5,62 %

2009: 6,19 %

2008: 7,44 %

2007: 7,83 %