Nettkunder har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. NVE har laget en veileder til USLA-ordningen for å informere om hvordan kravene i denne ordningen kan oppfylles.

Ordningen for utbetaling ved svært langvarige avbrudd ble innført i 2007, og gir nettkunder rett på kompensasjon ved avbrudd som varer i over 12 timer. NVE veileder 2012:6 gir en detaljert beskrivelse og tolkning av kapittel 9A i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, hvor USLA-ordningen er hjemlet.

Ordningen gjelder for alle nettkunder på alle nettnivå, men kunden må selv fremme krav om kompensasjon til sitt nettselskap innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året. Nettselskapene plikter å informere sine kunder om USLA-ordningen minst en gang per år.

Satsene for utbetaling ved svært langvarige avbrudd er som følger:

  • kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer, 
  • kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og 
  • kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Under langvarige avbrudd og arbeid med oppretting av normal strømforsyning vil nettkunder kunne oppleve kortvarige perioder med normal forsyning. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler. Ordningen fungerer som en omfordeling mellom kunder, og virker i praksis som en differensiering av overføringstariffene basert på opplevde forskjeller i leveringskvalitet.

Kompensasjonsbeløpet som betales ut til sluttbrukerne inngår som øvrige kostnader i selskapenes kostnadsgrunnlag. Dette medfører at selskapet får dekket 40 prosent av USLA-beløpet i fremtidige inntektsrammer. De resterende 60 prosentene må selskapet dekke selv.