Publisert 19.01.2009 , sist oppdatert 23.10.2019

Tariffutjevning

NVE har beregnet tilskudd til utjevning av overføringstariffer for 2015. De 12 nettselskapene som har høyest nettleie har fått et tilskudd på til sammen 40 millioner kroner. Selskapenes 49 470 kunder får i gjennomsnitt redusert nettleien med 4,9 øre/kWh.

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer(nettleie) i distribusjonsnettet. Tariffstøtte ble innført i 2000 etter at den tidligere statsstøtteordningen ble avviklet i 1999. Formålet med tariffstøtte er å redusere overføringstariffene for sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye overføringskostnader.

Midler til ordningen bevilges over statsbudsjettet og har variert fra kr 10 mill. til kr 120 mill. for 2013, mens NVE er satt til å fordele de årlige bevilgningene til nettselskapene etter gitte kriterier gitt av OED.

Kriteriet for tildeling av midlene som årlig blir bevilget er gjennomsnittlig nettkostnad per kWh for uttak av kraft. Denne kostnaden fremkommer ved å dividere totale tillatte inntekter fra forbrukere i distribusjonsnettet med levert mengde i kWh til de samme forbrukerne. Totale tillatte inntekter består av inntektsramme fratrukket inntekter fra andre enn forbrukere samt faktisk KILE, og tillagt kostnader fra overordnet/sideordnet nett og innbetalt eiendomsskatt. Grunnlaget for tildelingskriteriet i det året midlene tildeles er hentet fra siste avlagte og godkjente regnskap og det er således en differanse på to år mellom grunnlaget som benyttes og tildelingsår.

Det fastsettes en terskelverdi for gjennomsnittlig nettkostnader som gir grunnlag for støtte. Terskelverdien beregnes ut fra størrelsen på den årlige bevilgningen. Midlene fordeles slik at hvert distribusjonsselskap mottar 3/4 av differansen mellom terskelverdi og den gjennomsnittlige nettkostnaden i selskapet. Distribusjonsselskap hvor støtten til forbrukere blir mindre enn 1 øre/kWh i forhold til gjennomsnittlig nettkostnad, omfattes ikke av ordningen, da den tariffmessige virkningen blir relativt beskjeden i forhold til de administrative kostnadene.

NVE sitter på alle nødvendige data gjennom nettselskapenes regnskapsrapportering til å foreta den årlige tildelingen og selskapene slipper dermed å søke om få tildelt midler.