Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Konsesjonsvilkår

NVE opererer i perioden 2015-2018 med 6 ulike sett med vilkår for omsetningskonsesjon avhengig av virksomhet.

Omsetningsvirksomhet Selskaper som har omsetning og/eller kraftproduksjon.
Forenklede vilkår Selskaper som har kraftproduksjon med årsproduksjon under 1GWh og/eller konsesjonspliktig virksomhet av begrenset omfang.
Kommune Kommuner som videreselger konsesjonskraft til energiverk hvor de ikke har eierandeler.
Nettvirksomhet Selskaper som eier fordelings- og eller overføringsnett som og/eller har omsetningsvirksomhet.
Nettvirksomhet i konsern Ved sammenslåinger, kjøp/oppkjøp, annen ervervelse eller etablering hvor både nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet er involvert, kan NVE stille krav til organisering. En løsning som NVE har akseptert er en konsernorganisering hvor monopolvirksomheten organiseres i et eget datterselskap.
Utenlandske foretak Utenlandsk foretak som vil drive kraftomsetning i Norge.

 

 

Konsesjonærens plikter

Konsesjonærer plikter å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk gitt i medhold av energiloven, herunder:

Forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m.

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer

I tillegg kommer følgende vilkår tilpasset de ulike konsesjonstypene.