Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Fellesfakturering og ny markedsmodell

Ny markedsmodell med fellesfakturering av strøm og nettjenester fra kraftleverandøren vil endre hvordan kundene forholder seg til strømmarkedet. Like konkurransevilkår er avgjørende for et velfungerende sluttbrukermarked, ved å gi kraftleverandørene mulighet og ansvar for fakturering av nettjenestene vil konkurransen i sluttbrukermarkedet styrkes.

Det å motta én felles faktura for strøm og nettjenester har vist seg å være viktig for mange strømkunder. I en undersøkelse publisert av NordREG i 2018 svarte 70 % av de norske respondentene at felles fakturering strøm og nettjenester har betydning for deres valg av kraftleverandør. Tradisjonelt har det ofte vært slik at kun kraftleverandører som er integrert med det lokale nettselskapet kunne tilby felles fakturering. Dersom konkurrerende kraftleverandører ikke har mulighet til å tilby felles fakturering, vil dette fungere som en barriere mot bytte av kraftleverandør. Dette vil påvirke konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet negativt.

NVE har innført en frivillig ordning med gjennomfakturering via kraftleverandøren. Dette er et viktig første steg mot innføringen av ny markedsmodell med obligatorisk fellesfakturering på et senere tidspunkt.

Les mer om gjennomfakturering og ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet under.

Gjennomfakturering

Hva er gjennomfakturering?

Nettselskapet plikter å utføre fakturering av nettjenester på en måte som sikrer enkel markedsadgang og legger til rette for en effektiv kraftomsetning. Nettselskap som tilbyr felles fakturering skal gjøre dette på like og ikke-diskriminerende vilkår. På tross av at felles fakturering anses å være et viktig konkurransefortrinn, har det i all hovedsak kun vært kraftleverandører som er organisert i samme konsern eller selskap som nettselskapet, som har benyttet seg av den tradisjonelle løsningen for felles fakturering via nettselskapet.

Gjennomfakturering innebærer at nettselskap som tilbyr den tradisjonelle løsningen for felles fakturering via nettselskap, også må tilby gjennomfakturering til de kraftleverandører som ønsker det. Ved gjennomfakturering skal nettselskapet sende faktura for betaling for nettjenester til kundens kraftleverandør, som betaler på vegne av kunden. Kraftleverandøren fakturerer kunden for nettleiebeløpet via strømfakturaen. Dermed får kunden én felles faktura for nettjenester og strøm.

Om forskriftsendringen

Forslag til forskriftsendringer vedrørende gjennomfakturering ble sendt på høring 27. januar 2015. På bakgrunn av mottatte høringsinnspill sendte NVE ut en tilleggshøring med høringsfrist 5. desember 2015. NVE foreslo en forenkling av det opprinnelige forslaget, og la frem en alternativ løsning for gjennomfakturering som vil kreve færre tilpasninger hos både nettselskap og kraftleverandører. Den alternative løsningen går ut på at kraftleverandører som velger gjennomfakturering i et nettområde må ha gjennomfakturering for alle forbrukere innenfor dette området.

På bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene besluttet NVE å vedta den alternative modellen for gjennomfakturering. NVE oppsummerte og kommenterte alle høringsuttalelsene i NVE Rapport 48:2016.

Endringene i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering hadde ikrafttredelse 1. september 2016.

Ny markedsmodell

NVE utreder ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm. Hovedgrepet er at felles fakturering av strøm og nettjenester blir obligatorisk for kraftleverandøren, som blir strømkundens primærkontakt og ansvarlig for det meste av kundedialog. I ny markedsmodell vil det ikke være anledning for hverken nettselskapet eller kraftleverandøren til å velge en annen faktureringsmetode. I forbindelse med utredningen av ny markedsmodell vurderer NVE også forhold tilknyttet leveringsplikt og stengeretten.

Innføringen av obligatorisk felles fakturering av strøm og nettjenester innebærer ikke bare at ansvar og kundedialog flyttes fra nettselskap til kraftleverandør, men også flytting av betydelige kontantstrømmer tilknyttet betaling av nettleien og tilhørende avgifter. Derfor har NVE fått vurdert de finansielle effektene av ny markedsmodell. NVE har også fått gjennomført en kost/nytte analyse som viser samlet nettonytte for innføring av ny markedsmodell. Disse vurderingene utgjør en viktig del av NVEs beslutningsgrunnlag for ny markedsmodell.

NVE vil komme tilbake med en tidsplan for videre arbeid med ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet.