Publisert 17.02.2009 , sist oppdatert 30.10.2019

Klage på leverandørskifte, måling og avregning

NVE behandler klager på forhold som omfattes av energiloven og regelverk gitt i medhold av energiloven. Regler for leverandørskifter, måling og avregning m.v. er gitt i forskrift om måling og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Nettbasert klageskjema for klage på nettselskap

NVE har fastsatt regler som skal sikre at kraftleverandører gis tilgang til overføringsnettet og legge til rette for at sluttbrukere på en enkel måte kan bytte leverandør. Nettselskapene plikter å gjennomføre leverandørskifter når de mottar en melding om dette som er i henhold til forskriften.

En av forutsetningene for et effektivt kraftmarked er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet. Dette innebærer at nettselskapet ikke skal gi enkelte kraftleverandører konkurransefordeler eller særordninger som påvirker kundens valg av leverandør.

For å beskytte sluttbrukere som av ulike grunner havner på leveringsplikt i den perioden da nettselskapet i praksis er i en monopolsituasjon, regulerer NVE prisen på leveringspliktig kraftleveranse.

NVE regulerer nettselskapenes fakturering med hensyn på faktureringshyppighet, fakturautforming og fakturagrunnlag. NVE regulerer ikke til nettselskapenes opptreden ved innkreving av pengekrav, dette er regulert i annet lovverk som andre myndighetsorgan forvalter.