Publisert 05.02.2009 , sist oppdatert 30.10.2019

Klage på leveringskvalitet

Alle nettkunder har mulighet til å klage på kvaliteten på elektrisiteten man mottar, hvis man er misfornøyd med denne. Problemet skal først tas opp med nettselskapet og søkes løst i dialog med dem. Hvis du ikke når frem med klagen, eller er uenig i nettselskapet sin vurdering, kan saken bringes inn til NVE for avgjørelse.

Hvordan klage til NVE

For å bringe saken inn til NVE kan du sende e-post til nve@nve.no, skrive brev eller benytte klageskjema under relatert informasjon til høyre. Hvis du er usikker på om vi kan behandle saken, kan du ta kontakt med en av saksbehandlerne i ruten øverst til høyre.

Henvendelsen bør inneholde følgende punkter

  • informasjon om hva som er problemet
  • om det er spesielle tidspunkt problemet oppstår
  • navn på nettselskap
  • ditt navn og postadresse
  • gjerne kopi av all korrespondanse mellom deg og nettselskap som er relevant for saken

Enkeltvedtak fattet av NVE i lignende saker finner du i menyen til høyre.

Krav til saksbehandling ved klage på spenningskvalitet

Når nettselskapet mottar en klage på spenningskvalitet, skal nettselskapet gjøre en vurdering av saken. Hvis det er åpenbar årsak til at kunden opplever problemer med spenningskvaliteten, skal det utbedres uten ugrunnet opphold. Hvis det ikke er en åpenbar årsak, skal nettselskapet gjennomføre målinger for å sjekke om spenningskvaliteten er i henhold til regelverket.

Nettselskapet skal så snart som mulig, og senest innen én måned, svare på kundehenvendelsen med en foreløpig vurdering. Vurderingen bør minimum inneholde en plan for hvilke undersøkelser det er nødvendig å gjøre, når de skal gjøres og eventuelt foreløpige vurderinger av allerede gjennomførte undersøkelser.

Nettselskapet skal snarest mulig, og senest innen fire måneder, finne ut hvem som er ansvarlig for å iverksette tiltak. Hvis en nettkunde er utpekt som ansvarlig, skal denne kunden orienteres skriftlig om dette.

Nettselskapet må informere kunden om muligheten til å bringe saken inn til NVE.

Krav til saksbehandling ved klage på antall avbrudd, lange avbrudd og varsling

Som nettkunde har man mulighet til å klage til nettselskapet hvis man er misfornøyd med antall avbrudd, lengden på avbrudd eller mangelfull informasjon i forbindelse med et avbrudd. Når nettselskapet mottar denne typen klage, skal de oversende nettkunden en vurdering av saken og eventuelle tiltak for å redusere omfang og konsekvenser. Dette skal gjøres så snart som mulig og senest innen fire måneder etter at de mottok henvendelsen.

Ved henvendelser der misnøyen skyldes gjentakende hendelser, skal nettselskapet utføre nødvendige utredninger.

Utredningen bør inkludere:

  • Årsak til avbrudd i den perioden kunden er misfornøyd. Er en årsak gjentagende?
  • Varighet av avbrudd i den perioden kunden er misfornøyd. Er avbruddet utbedret uten ugrunnet opphold?
  • Vurdering av nettselskapets rutiner. Er rutinen fulgt? Er rutinene tilstrekkelige?
  • Vurdering av mulige tiltak for å redusere omfanget og/eller konsekvens av avbrudd. Hvis nettselskapet velger å ikke redusere omfanget og/eller konsekvens av avbrudd, må det begrunnes.

Nettselskapet må informere kunden om muligheten til å bringe saken inn til NVE.

NVE behandler ikke saker om jordfeil

HMS-relaterte spørsmål som gjelder el- og brannsikkerhet, inkludert jordfeil, er ikke en del av vårt regelverk. Denne typen saker hører inn under myndighetsområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Disse sakene blir derfor ikke behandlet av NVE, men vi anbefaler å ta kontakt med DSB.

NVE tar ikke stilling til spørsmål om erstatning

I klagesaker om leveringskvalitet avgjør NVE hvem som er utbedringsansvarlig. Vi tar ikke stilling til økonomiske spørsmål. Hvis det er uenighet mellom nettselskap og private nettkunder om erstatning, kan saken tas opp med Elklagenemnda. Ved fortsatt uenighet kan saken bringes inn for de ordinære domstolene. Ved uenighet mellom nettselskap og øvrige nettkunder (dvs. næringsdrivende), kan saken bringes inn for de ordinære domstolene.

Typiske tegn på dårlig spenningskvalitet

Det blinker ofte i lysene

Elektriske apparater blir fort ødelagt

Elektriske apparater klarer ikke å yte som forventet

Leveringspålitelighet er

antall avbrudd

varighet på avbrudd

varsling av planlagte avbrudd

tilgjengelig informasjon under et avbrudd

Relevant regelverk

Gjennom forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (leveringskvalitetsforskriften) er det satt en rekke krav til nettselskapenes håndtering av leveringskvalitet og kundebehandling. Den som er ansvarlig for avbrudd, redusert leveringskapasitet og/eller at spenningskvaliteten ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav skal uten ugrunnet opphold gjenopprette full forsyning.