Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 30.10.2019

Ofte stilte spørsmål om leveringskvalitet

 1. Behandler NVE saker om jordfeil?

  HMS-relaterte spørsmål som gjelder el- og brannsikkerhet, inkludert jordfeil, er ikke en del av vårt regelverk. Denne typen saker hører inn under myndighetsområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne typen sak blir derfor ikke behandlet av NVE, men vi anbefaler å ta kontakt med DSB.

 2. Behandler NVE spørsmål om erstatning?

  I klagesaker om leveringskvalitet avgjør NVE hvem som er utbedringsansvarlig. Vi tar ikke stilling til økonomiske spørsmål. Hvis det er uenighet mellom nettselskap og private nettkunder om erstatning, kan saken tas opp med Elklagenemnda. Ved fortsatt uenighet kan saken bringes inn for de ordinære domstolene. Ved uenighet mellom nettselskap og øvrige nettkunder (dvs. næringsdrivende), kan saken bringes inn for de ordinære domstolene.

 3. Hvor lenge kan nettselskapet vente med å rette en feil slik at strømmen kommer tilbake?

  Nettselskapet skal gjenopprette forsyningen uten ugrunnet opphold. Det vil si at nettselskapet må sende ut mannskap som kan rette feilen så fort som mulig. Økonomiske hensyn kan ikke brukes for å utsette feilretting. Hvis et avbrudd oppstår fredag kveld, kan ikke nettselskapet vente til mandag med å rette feilen fordi det er billigere å ha folk på jobb mandag formiddag enn i helgen. Dårlig vær eller rasfare som hindrer montørene i å jobbe uten fare for eget liv og helse er eksempler på gode begrunnelser for å utsette arbeidet. Se også siden om leveringspålitelighet for mer informasjon.

 4. Hvilken informasjon kan jeg forvente av nettselskapet i løpet av og etter et avbrudd?

  I løpet av et avbrudd plikter nettselskapet så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte nettkunder om årsak til avbruddet og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning.

 5. Jeg opplever veldig mange avbrudd. Hvilke rettigheter har jeg?

  Du må ta kontakt med nettselskapet ditt og ta opp problemstillingen med dem. Hvis det ikke fører fram eller dere ikke blir enige i saken kan du sende inn en klage til NVE. NVE har ikke satt tallfestede grenseverdier for antall tillatte avbrudd, men NVE kan pålegge den som er ansvarlig for avbruddene å redusere antall avbrudd. Se sidene om leveringspålitelighet og klage på leveringskvalitet for mer informasjon.

 6. Hva gjør jeg dersom det blinker mye i lyset eller elektriske apparater eller lyspærer havarerer ofte?

  Hvis man opplever denne typen problemer, kan det være et tegn på dårlig spenningskvalitet. Ta kontakt med nettselskapet ditt, slik at det kan sjekke om spenningskvaliteten hos deg er innenfor de kravene som er gitt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

 7. Hva kan jeg gjøre hvis jeg er misfornøyd med leveringskvalitet?

  Hvis du er misfornøyd med kvaliteten på elektrisiteten du mottar, må du ta kontakt med nettselskapet ditt. Hvis årsaken til problemene ikke er åpenbar, må nettselskapet utføre nødvendige målinger og utredninger. Hvis du og nettselskapet ikke blir enige om hvem som er ansvarlig for utbedring av forholdet, eller informasjonen fra nettselskapet er mangelfull, kan du sende inn en klage til NVE. Se Klage på leveringskvalitet for mer informasjon.

 8. Hva er grensene for langsomme spenningsvariasjoner?

  Langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi skal være innenfor et intervall på ± 10 % av nominell spenning, målt som gjennomsnitt over ett minutt. I et nett med nominell spenning lik 230 V er kravet at spenningen skal være i intervallet 207 – 253 V.

 9. Når oppstår et avbrudd og hvor lenge varer det?

  Et avbrudd oppstår når alle forsyningsspenningene er under 5 % av avtalt spenningsnivå. Hvis avtalt spenningsnivå er 230 V, vil det si at spenningen må være under 11,5 V. I praksis betyr dette at elektriske apparater som er laget for 230 V ikke vil fungere. Avbrudd oppstår som oftest av at en feil i kraftsystemet.

  Spenningen skal normalt være ± 10 % av avtalt spenningsnivå. I et nett med avtalt spenningsnivå 230 V, kan altså spenningen variere mellom 207 V og 253 V. Et avbrudd varer helt til sluttbrukerne igjen har spenning som er høyere enn -10 % av avtalt spenningsnivå, det vil si høyere enn 207 V i et nett med avtalt spenningsnivå på 230 V. Alle fasene må være intakt før avbruddet opphører.

  Hvis spenningen er tilbake etter et avbrudd, men apparater ikke fungerer som de skal eller kun noen stikkontakter fungerer, kan det skyldes at kun to av tre faser er i orden. Et avbrudd er ikke avsluttet før alle fasene fungerer igjen.

 10. Jeg har fått tilbake spenningen etter avbrudd, men får ikke alle apparatene til å virke, hva er galt?

  Kontroller først at alle sikringene er inne. Hvis en eller flere sikringer har gått, kontroller om apparatene fungerer etter at sikringen(e) er koblet inn igjen. Hvis sikringen faller ut på nytt etter å ha forsøkt å skru på apparatene, kan det ha skjedd en feil på et eller flere av apparatene, eller i noen av de andre komponentene i den aktuelle sikringskursen. I dette tilfellet må feilen kontrolleres / repareres før du prøver å slå på apparatene igjen.

  Hvis noen av apparatene fortsatt ikke fungerer selv om sikringen er inne, kan det tenkes det ikke er gjenopprettet spenning på alle fasene inn til din installasjon. Hvis det for eksempel er normal spenning på to av fasene, men ikke på den tredje, vil apparater som er koblet til denne ikke få riktig forsyningsspenning og apparatet vil sannsynligvis ikke fungere. I slike tilfeller er det viktig at du trekker ut stikkontakten for apparatet og kontakter ditt nettselskapet slik at de(n) feilbefengte fasen(e) kan bli kontrollert og reparert, før du på nytt prøver å slå på apparatene. Det er mulig at nettselskapet må ta et nytt avbrudd for å få reparert feilen.