Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 24.10.2019

Forskrift om systemansvaret

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) regulerer ansvar og plikter for utøvelsen av systemansvaret. Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Den første utgaven av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet trådte i kraft 17. mai 2002 og har blitt revidert flere ganger siden. Dokumenter fra alle tidligere høringsrunder er tilgjengelig til høyre.

Bestemmelsene i fos gjelder for den som i medhold av § 6-1 i energiloven er utpekt som systemansvarlig og alle som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere av elektrisk energi.

NVE sin hjemmel til å utarbeide fos er gitt i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetting, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetting, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

Den til enhver tid gjeldende forskriftstekst er publisert på internettsidene til Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20020507-0448.html