Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) regulerer ansvar og plikter for utøvelsen av systemansvaret. Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Den første utgaven av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet trådte i kraft 17. mai 2002 og har blitt revidert flere ganger siden. Dokumenter fra alle tidligere høringsrunder er tilgjengelig til høyre.

Bestemmelsene i fos gjelder for den som i medhold av § 6-1 i energiloven er utpekt som systemansvarlig og alle som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere av elektrisk energi.

NVE sin hjemmel til å utarbeide fos er gitt i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetting, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetting, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

Den til enhver tid gjeldende forskriftstekst er publisert på internettsidene til Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20020507-0448.html

Høringer fra 2012

Høringer 2001-2011

2011: Endelig forskriftstekst PDF filstørrelse: 78 KB
2009: Oppsummering av høring og endelig forskriftstekst PDF filstørrelse: 623 KB
2008: Høringsdokument, endring i forskrift PDF filstørrelse: 146 KB
2007: Oppsummering av høring av øvrige bestemmelser og endelig forskriftstekst PDF filstørrelse: 734 KB
2006: Merknader til endringer i forskriften PDF filstørrelse: 429 KB
2006: Høringsdokument, endringer i forskrift PDF filstørrelse: 640 KB
2004: Merknader til endring av forskriften PDF filstørrelse: 535 KB
2004: Høringsdokument, endringer i forskrift PDF filstørrelse: 819 KB
2002: Merknader til første versjon av forskriften PDF filstørrelse: 402 KB
2002: Første versjon av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet PDF filstørrelse: 2 MB
2002: Andre høringsdokument PDF filstørrelse: 2 MB
2001: Første høringsdokument PDF filstørrelse: 4 MB