Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 24.10.2019

Oppfølging av systemansvaret

Statnetts oppgaver og økonomiske rammer som systemansvarlig er regulert gjennom konsesjoner og forskrifter. NVE fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i forskrifter og konsesjoner overholdes.

Relevante konsesjoner og forskrifter

Konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet (systemansvarskonsesjonen), gitt av NVE. Les mer på siden om systemansvar.

Konsesjoner for tilrettelegging av kraftutveksling med utlandet, gitt av Olje- og Energidepartementet. Les mer om NVEs oppfølging av disse på siden om engrosmarkedet.

Systemansvarliges ansvar og plikter, og prinsipper for utøvelsen av systemansvaret er gitt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, Denne forskriften gir også plikter og krav til konsesjonærene for at systemansvaret skal være i stand til å utføre pliktene sine. Les mer om forskriften på siden om systemansvarsforskriften.

Systemansvarlig sine økonomiske rammer reguleres gjennom forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Her er det også gitt krav om rapportering fra systemansvarlig til NVE.  Les mer på siden om økonomisk regulering.

Etter forskrift om energiutredninger skal systemansvarlig informere om relevante forhold i forbindelse med energiutredninger. Les mer på siden om kraftsystemutredninger.

Oppfølgingsmøter med systemansvarlig

NVE gjennomfører oppfølgingsmøter med Statnetts utøvelse av systemansvaret fire ganger per år. To møter omhandler driftsplanlegging og operativ systemdrift. Her gjør Statnett greie for løpende drift og forhold som er relevant for utøvelsen av systemansvaret. To møter omhandler systemdrifts- og markedsutvikling, hvor det er fokus på utviklingen av systemdrift og marked frem i tid. NVE publiserer referatene fra oppfølgingsmøtene. For de seneste referatene se lenke til høyre. NVE er møteleder og referent for møtene.

Tilsyn

NVE gjennomfører fortløpende tilsyn med Statnetts utøvelse av systemansvaret. I de tilfeller NVE blir gjort kjent med at Statnett har en praksis som kan være i strid med gjeldende regelverk og prinsipp, blir det gjennomført videre oppfølging.

Årlig rapportering

NVE fatter årlig vedtak om rapportering fra Statnett som systemansvarlig nettselskap. Se Statnetts egne internettsider for å lese siste årsrapport. NVE evaluerer årsrapportene, men godkjenner dem ikke.