Publisert 29.01.2019 , sist oppdatert 24.10.2019

Retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret

Etter systemansvarsforskriften § 28a er systemansvarlig pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves.

Formålet med retningslinjene er å gi økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelsen av systemansvaret, samtidig som bransjen skal involveres i større grad enn før. Retningslinjene øker i tillegg forutsigbarheten for aktørene ved både enkeltvedtak og systemkritiske vedtak.

Retningslinjene er bindende for systemansvarlig. Dette bidrar til å avgrense og presisere systemansvarlig sin forvaltningsmyndighet, i tillegg til at det sikrer at NVE har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom systemansvaret utøves.

Prosess

Det er systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. Utarbeidelsen av og fremtidige endringer i retningslinjene for systemansvaret skal sendes på høring til berørte aktører. Forslaget sendes deretter til NVE for godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes hvis NVE mener at retningslinjene ikke er hensiktsmessig utformet. Berørte aktører skal varsles og få en rimelig frist for å tilpasse seg nye retningslinjer før disse iverksettes. 

Godkjenning av retningslinjer

Tabellen under gir en oversikt over NVEs godkjenning av systemansvarligs retningslinjer.

Forhold Bestemmelser Dato for godkjenning Dato for iverksettelse Brev til systemansvarlig
Godkjenning med forbehold § 22 29.11.2018 01.02.2019 201836589-4