Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 24.10.2019

Vedtak i uenighetssaker om systemansvar

Systemansvarliges vedtak etter systemansvarsforskriften kan påklages til Norges vassdrags- og energidirektorat. Systemkritiske vedtak kan ikke påklages.

Reglene for klagebehandling er gitt i systemansvarsforskriften § 28 og forvaltningsloven kapittel IV-VI. NVE er klageinstansen for systemansvarliges vedtak, og NVEs vedtak i klager på systemansvarliges vedtak kan derfor ikke påklages. Der hvor NVE fatter første vedtak i saken kan partene klage på NVEs vedtak om tilsyn og reaksjoner til OED.

I klagesakene kan det være informasjon som er underlagt taushetsplikt som skal unntas offentlighet. Der hvor slik informasjon er beskrevet i vedtakene er opplysningene sladdet, med hjemmel i Energiloven § 9-3, jf. Beredskapsforskriften § 6-2 om sensitiv informasjon om kraftsystemet eller Forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2 om drifts- eller forretningshemmeligheter.

Enkeltvedtak 

Sakene representerer forskjellige typer problemstillinger. Konklusjoner fra den enkelte sak kan ikke ukritisk overføres til andre saker.

Listen er sortert med nyeste sak øverst.

Forhold  Klager NVEs vurdering Vedtaksdato Påklaget til OED

Rapportering av produksjonsplaner

Hammerfest LNG

NVEs avslag på dispensasjon
201301970-2

30.06.2014

 

Systemvern

Finnfjord AS

NVEs vedtak
201206922-4

17.02.2017

(NVEs vedtak
er endelig)

Driftsstanskoordinering / flaskehalshåndtering

 

NVEs vedtak
201107157-26

18.12.2012

 

Systemvern

AS Norske Shell

NVEs innstilling til OED 201106623-47

01.02.2016

OEDs vedtak 201106623-49

Målinger og meldinger

Norsk Hydro Produksjon AS - Herøya Industripark

NVEs vedtak
200703321-2

05.12.2007

(NVEs vedtak
er endelig)

Driftsstanskoordinering

Agder Energi Nett

NVEs vedtak
200502564-7

14.11.2005

(NVEs vedtak
er endelig)

Systemvern

Falconbridge Nikkelverk Aktieselskap

NVEs vedtak
200402316-6

12.12.2005

(NVEs vedtak
er endelig)