• Forside
  • Tilsyn med markedsadferd og transparens i kraftmarkedet
Publisert 01.03.2018 , sist oppdatert 24.10.2019

Tilsyn med markedsadferd og transparens i kraftmarkedet

Forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel, samt krav til offentliggjøring av innsideinformasjon, gjelder fra 1. mars 2018. I tillegg innføres bestemmelser som sikrer at NVE har tilgang til data fra systemansvarlig og markedsplass, samt krav om rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbudsbestemmelsene. Regelverket gjelder fysisk krafthandel. NVE er ansvarlig for å følge opp at markedsaktørene og personer som tilrettelegger for eller organiserer transaksjoner med engrosenergiprodukter (PPATs) overholder bestemmelsene.

De nye bestemmelsene gis i eget kapittel i energilovforskriften som du finner her

NVEs oppsummering av høringsuttalelser til forskriftsendringen finner du her.

 Mer informasjon om følgende finner du nedenfor:

Generelt om forskriftsendringen

Forskriftsendringen etablerer bestemmelser som er viktige for å sikre effektive kraftmarkeder og tillit til prisdannelsen. Markedsmanipulasjon og innsidehandel kan potensielt være svært skadelig for kraftmarkedet. Markedsaktører som handler på Nord Pool har forholdt seg til tilsvarende bestemmelser i Nord Pools privatrettslige regelverk. Et krav om at markedsplassen skal ha slike bestemmelser følger av krav i Nord Pools markedsplasskonsesjon. De fleste aktørene som handler på engrosmarkedet i Norge i dag, forholder seg derfor allerede til tilsvarende markedsadferdsregler. Ved innføringen av de nye bestemmelsene i energilovforskriften, blir imidlertid disse bestemmelsene en del av regelverket som håndheves av NVE, og gjelder uavhengig av hvordan kraften handles.

Endringen innebærer en også delvis tilpasning til Parlaments- og rådsforordning av 25. oktober 2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet Nr. 1227/2011 (REMIT) vedtatt av EU i 2011. REMIT har trådt i kraft i alle EU-land. Forordningen gir regler om innsidehandel, markedsmanipulasjon og markedsovervåkning for engrosmarkedene for gass og elektrisitet. REMIT er ikke implementert i Norge i påvente av at forordningen blir innlemmet i EØS-avtalen. Forskriftsendringene innebærer en delvis tilpasning til REMIT, og begrenses til å gjelde for fysisk krafthandel.

 

Formål med forskriftsendringen

Et viktig formål med endringen i energilovforskriften er å i så stor grad som mulig å harmonisere lovgivningen for fysisk krafthandel i Norge med regelverket for markedsadferd og transparens som er gjeldende for krafthandel i Norden og EU for øvrig. Endringen vil gi mer enhetlige vilkår og likebehandling av aktører som handler i ulike land og på ulike markedsplasser.

I tillegg medfører regelendringen at forbudsbestemmelsene og informasjonsplikten inngår som en del av den offentligrettslige reguleringen slik at regelverket får anvendelse uavhengig av hvordan den fysiske kraften handles. NVE har også i større grad hjemmel til å samle inn informasjon fra relevante parter. NVE får da en mer helhetlig oversikt, og har bedre forutsetninger for å drive effektiv markedsovervåkning i engrosmarkedet for kraft i Norge, enn den enkelte markedsplass. Dette er særlig viktig når det på sikt blir mulig for markedsaktørene å handle på flere markedsplasser innenfor hvert prisområde i Norge.

Forskriftsbestemmelsene og forholdet til REMIT

Det norske kraftmarkedet er tett integrert med andre tilgrensende markeder. Et sentralt formål med de nye forskriftsbestemmelsene er å sørge for en harmonisert rettstilstand med øvrige europeiske land som har gjennomført REMIT. Det er i tillegg ønskelig å oppnå mest mulig kontinuitet mellom forskriftsbestemmelsen som nå gjennomføres og senere gjennomføring av REMIT-forordningen. NVE ser derfor hen til veiledning fra ACER ved tolkning av bestemmelsene:

https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/.

I tillegg vil NVE legge vekt på fortalen i REMIT og EU-kommisjonens implementeringsforordning om datarapportering på områder hvor det er relevant, selv om dette ikke er tatt inn i energilovforskriften.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&from=en

https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/Implementing_Regulation.pdf

REMIT omfatter fysiske kontrakter både i engrosmarkedet for elektrisitet og naturgass, samt derivater knyttet til elektrisitet og naturgass. Forbudsbestemmelsene i REMIT (art. 3 om forbud mot innsidehandel og art. 5 om forbud mot markedsmanipulasjon), gjelder imidlertid ikke derivater som reguleres innenfor EUs finanslovgivning.

De nye forskriftsbestemmelsene er innenfor Energilovens virkeområde, og gjelder bare fysisk levering av elektrisk energi. (Det vil si at i motsetning til REMIT, er ikke handel med naturgass eller derivater knyttet til elektrisitet eller naturgass omfattet av de nye bestemmelsene i energilovforskriften).

Markedsaktørenes plikter

De mest sentrale bestemmelsene aktørene plikter å etterleve er:

  • Forbud mot innsidehandel.
  • Forbud mot markedsmanipulasjon.
  • Offentliggjøre innsideinformasjon. Informasjonen skal publiseres på en allment kjent plattform, forutsatt at minst én slik plattform er tilgjengelig.

I merknader til bestemmelsene på Lovdata, er innholdet i enkelte av bestemmelsene nærmere utdypet.  

Videre kan Høringsdokument nr 3-2017 og NVEs oppsummering av høringsuttalelsene gi informasjon om forståelsen av bestemmelsene.

Krav til publisering av innsideinformasjon på allment kjent plattform

Markedsaktører skal publisere innsideinformasjon på en allment kjent plattform, forutsatt at det finnes minst én slik plattform som er tilgjengelig for markedsaktøren.

Kravet til ‘allment kjent’ innebærer at plattformen legger til rette for effektiv offentliggjøring av innsideinformasjon:

  • Informasjonen skal gjøres kjent for alle aktører på samme tid.
  • Informasjonen skal være tilgjengelig for allmennheten uten vederlag.
  • Det skal være mulig å oppdatere seg på informasjonen på en effektiv måte, for eksempel gjennom en RSS-feed.
  • Informasjonen skal være på et format som gjør den forståelig.
  • Som et minstekrav skal informasjonen offentliggjøres på engelsk.
  • Plattformen må ha robuste tekniske løsninger som gjør at tjenesten er pålitelig.

Per i dag mener NVE at Nord Pools plattform for å publisere Urgent Market Messages oppfyller disse kravene. Andre plattformer som tilbyr slike tjenester, kan melde fra til NVE. NVE gjør oppmerksom på at det også per i dag kan finnes flere slike plattformer, og at dette derfor ikke er en uttømmende liste. NVE vil oppdatere informasjonen på denne nettsiden ved behov.

Utsatt offentliggjøring ved publisering av innsideinformasjon 

Eenergilovforskriften § 8-3, 2. ledd om offentliggjøring av innsideinformasjon, åpner for utsatt offentliggjøring. Markedsaktøren kan under gitte vilkår, og på eget ansvar, unntaksvis utsette offentliggjøring av innsideinformasjon. Markedsaktøren skal da oversende den aktuelle informasjonen, med en begrunnelse for utsettelsen av offentliggjøringen, til NVE uten ugrunnet opphold. 

For å sikre tilstrekkelig konfidensiell behandling, skal informasjon i slike tilfeller sendes til NVE på e-postadressen nve-mo@nve.no

NVEs myndighet og reaksjoner ved brudd på bestemmelsene

NVE har myndighet etter energiloven til å føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. NVE kan be om informasjon, og aktørene plikter å gi NVE de opplysningene som er nødvendig for utøvelse av denne myndigheten.    

Systemansvarlig skal tilrettelegge for deling av data fra regulerkraftmarkedet løpende. I tillegg har NVE mulighet til å be om ordre og transaksjoner fra organisert markedsplass. NVEs innhenting av aktørinformasjon og annen fundamental markedsinformasjon danner grunnlaget for NVEs markedsovervåking, og bidrar til at tips og potensielle saker blir vurdert på en effektiv måte. Personer som tilrettelegger for, eller organiserer transaksjoner som ledd i profesjonell virksomhet, plikter også å melde fra til NVE ved mistanke om brudd på forbudsbestemmelsene.

NVE har myndighet til å gi pålegg om at et ulovlig forhold skal opphøre og ilegge tvangsmulkt. I tillegg kan NVE ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på enkelte av de nye forskriftsbestemmelsene.

Brudd på forskrifter gitt i medhold av energiloven er også belagt med straffeansvar, og kan oversendes til påtalemyndighetene.

Se også kommentar til §9-7 i NVEs oppsummering av høringsuttalelser (se lenken over).

Registrerings- og rapporteringsplikt for aktører som er aktive innenfor EU

REMIT stiller krav til registrering og rapportering av ordre og transaksjoner fra markedsaktører. Disse kravene er ikke tatt inn i energilovforskriften. Aktører som er aktive i EU-land kan likevel være omfattet av kravene. Mer informasjon om dette finner du her:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/europeisk-regelverksutvikling/remit/remit-i-norge/rapporteringsplikt-for-norske-aktoerer-foer-remit-er-implementert-i-norge/

Lenker til REMIT, implementeringsforordning, veiledning mv. fra ACER

REMIT: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&from=en

EU-kommisjonens implementeringsforordning om datarapportering, https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/Implementing_Regulation.pdf

Veiledning fra ACER:  https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/

Spørsmål og svar fra ACER: https://documents.acer-remit.eu/category/qas-and-faq-on-remit/

ACERs informasjonsportal: https://www.acer-remit.eu/portal/home