Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Målenett

Stasjoner for måling av sedimenttransport

Målestasjon ved Haukåsgjelet i Jostedøla. Foto: F. Wenger
Målestasjon ved Haukåsgjelet i Jostedøla. Foto: F. Wenger

Kontakt

Margrethe Elster

Truls Bønsnes

NVE har omlag 30 målestasjoner for sedimenttransport spredt over hele landet. Dette gir kunnskap om erosjon og transportprosesser i forskjellige vassdrag. Data brukes til miljøovervåking og undersøkelser av virkninger av inngrep i vassdrag. Virkninger av forskjellig reguleringspraksis i drift av kraftverk og virkninger på biologiske forhold er sentralt i denne sammenhengen. Noen av målestasjonene er referansestasjoner som har vært i drift i mange år. Langtidsvariabilitet og historisk utvikling er viktig for å forstå dagens forhold, f.eks. når det gjelder klimautvikling og miljøpåvirkning. Sedimenttransporten påvirker ikke bare vannet, men også elveløpene og elveslettene langs vassdragene og deltaområder i innsjøer og fjorder der vassdragene munner ut.

Målestasjonene for sedimenttransport kan deles inn i tre hovedtyper:

  1. Regionale stasjoner
  2. Sedimentkildestasjoner
  3. Inngrepsstasjoner

 

Automatiske prøvetakere

Stasjonene er utstyrt med automatprøvetakere som er programmert til å ta prøver tidsstyrt, i henhold til variasjoner i vannføringen. For representative prøvene tas vannprøvene i et turbulent område av elven.  I elver med raske variasjoner, f.eks breelver, kreves hyppigere prøvetakning enn i elver med liten variasjon.

Kornstørrelsessammensetningen av suspensjonsmaterialet kan variere med tiden. Det tas derfor 1 til 4 prøver i måneden for kornfordelingsanalyser.

Automatprøvetaker.  Foto: F. Wenger
Automatprøvetaker. Foto: F. Wenger

Måling av bunntransport

I elver med stor bunntransport er bunnen i stadig bevegelse og heves og senkes i takt med variasjoner i vannføringen og tilførsel av materiale.  Der hvor det er ønskelig å registrere virkningene av reguleringer eller grusuttak, måles det opp tverrprofiler i elveløpene for å registrere netto erosjon eller pålagring.

Total bunntransport pr år blir registrert ved å måle opp deltaets årlige tilvekst på egnede innsjødelta.

Det benyttes kurvprøvetakere, type Helley–Smith eller Mulhüfer, for direkte målinger av bunntransporten i elver.

Det pågår forsøk for å utvikle akustiske sensorer for bunntransport, men instrumentene er ennå ikke i operativ virksomhet.