Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Atlas over norske breer

NVE har laget flere breatlas over norske isbreer, først i 1969 over breene i Sør-Norge, så i 1973 over breene i Nord-Norge og Nord-Sverige, og så en ny oversikt over breene i Sør-Norge i 1988. Alle disse breatlasene var basert på flybilder. I 2012 ble et nytt breatlas utgitt, denne gangen er kartleggingen basert på satellittbilder. Atlaset er det første som dekker hele Norge.

Inventory of Norwegian glaciers - Atlas over norske breer

Ett nytt landsdekkende breatlas ble utgitt i 2012 basert på optiske satellittbilder fra perioden 1999 til 2006. Kartleggingen viser at det er 2534 breer i Norge. Mange breer - som Jostedalsbreen - har flere utløpere (som Nigardsbreen og Briksdalsbreen). Derfor er hovedbreene (glacier complex) delt inn i breenheter. Jostedalsbreen er delt inn i 82 breenheter. Totalt er de norske breene delt inn i 3143 breenheter. I Sør-Norge er det 1252 breer (men 1575 breenheter), og i Nord-Norge er det 1282 breer (1568 breenheter). Det totale brearealet er 2692 km2 ± 81 km2. Usikkerheten er anslåttt til ±3%. Breene i Sør-Norge utgjør 57% av brearealet (1523 km2), mens breene i Nord-Norge dekker 43% av arealet (1169 km2). Breer og flerårige snø- og ismasser utgjør dermed ca. 0,7% av landarealet i Norge. Selv om det er mange breer i Norge, er det de store breene som utgjør det meste av arealet. De ti største breene utgjør alene nesten halvparten av brearealet i Norge, og de 40 største breene utgjør til sammen 66% av det totale brearealet.  Jostedalsbreen dekker 474 km2.

Om brekartleggingen
Breenes omkrets er kartlagt ved hjelp av optiske satellittbilder fra Landsat-satelitten i perioden 1999-2006. En metode som utnytter forskjellen i de spektrale egenskapene til bre og snø sammenlignet med annet overflatetyper ble benyttet. Sammensatte breer ble delt inn i breenheter. Alle breer og breenheter ble tildelt en unik ID.  Brenavn ble hentet fra Statens kartverks databaser, og ble tilordnet både breenheter og sammensatte breer.

Om breatlaset
Redaktører for breatlaset er Liss Marie Andreassen og Solveig Havstad Winsvold i NVE. Rune Stubrud, NVE, har stått for design og layout. Breatlaset er todelt. Del 1 gir utfyllende informasjon om breer i Norge og beskriver metodene brukt for å kartlegge breene. Del 2 viser alle norske breer i kart og tabeller. Atlaset er rikt illustrert med fotografier, flyfoto, figurer og kart. Atlaset er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag. Arbeidet med å kartlegge norske breer fra satellitt er støttet av Norsk Romsenter og European Space Agency (ESA) gjennom prosjektet CryoClim.

Referanse: L. M. Andreassen, S. H. Winsvold (eds.), F. Paul & J. E. Hausberg, 2012: Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s.

Bestilling:
Breatlaset kan bestilles fra NVE ved å sende en e-post til biblioteket@nve.no merket 'Breatlas 2012'. Husk å oppgi fullt navn og adresse.

Last ned breatlaset. (PDF 27 MB) 

 

Tidligere utgitte breatlas fra NVE


Atlas over breer i Sør-Norge (1988): Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1969-1986 og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Atlas of glaciers in southern Norway: Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photographs taken 1969 - 1986 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Reference: Østrem, G., K. Dale Selvig & K. Tandberg. 1988. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 61, Hydrologisk avdeling, NVE. 248 s.

 

Nedlasting:

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - low resolution (PDF 14.6MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - high resolution (PDF 93.7MB)

 

 


Atlas over breer i Nord-Skandinavia (1973): Inneholder beskrivelse av alle breer i Nord-Skandinavia basert på flybilder og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om morfologi, brevariasjoner, m.m.

Atlas of glaciers in northern Scandinavia: Contains a description of all glaciers in northern Scandinavia based on aerial photograhs and maps. Information about morphology, glacier variations, etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Two glacier maps included.

Reference: Østrem, G., N. Haakensen & O. Melander. 1973. Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Meddelelse nr 22 fra Hydrologisk avdeling, NVE, og Meddelande nr. 46 från Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet, 315 s.

 

Nedlasting:

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - low resolution (PDF 14.4MB)

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - high resolution (PDF 75.7MB)

 

 


Atlas over breer i Sør-Norge (1969): Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1955-1968 og kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Atlas of glaciers in southern Norway: Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photograhs taken in the period 1955-1968 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Reference:  G. Østrem & Siegler, T. 1969. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 20 fra Hydrologisk avdeling, NVE, 207 s.

Nedlasting:

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - low resolution (PDF 12.0MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - high resolution (PDF 48.8MB)