Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Bremålinger

Engabreen 14. oktober 2014. Foto Ragnar Ekker

Massebalansemålinger
NVE gjør målinger av massebalanse på fjorten breer i Norge (2015). Dataene publiseres i rapportserien Glaciological Investigations in Norway (Glasiologiske undersøkelser i Norge). Det er målt massebalanse på 43 breer i Norge siden de første målingene startet på Storbreen i 1949.  

Målinger av frontposisjon
NVE og andre institusjoner måler frontposisjonen på 30 til 40 breer hvert år. Dataene publiseres i rapportserien Glaciological Investigations in Norway. Siden målingene startet rundt 1900 er det målt frontposisjonendring i perioder på ca 70 breer.

Kartlegging av breer fra satellitt
NVE har kartlagt de norske breenes utbredelse ved hjelp av satellittbilder. Et nytt atlas over norske breer og nye tall for brearealet i Norge forelå i 2012.

Les artikkel om brekartlegging i KLIMA.

Målinger av bretykkelse
Med bruk av radar (elektromagnetiske bølger) kan breens tykkelse måles. Satt sammen med posisjonsdata og høydedata (terrengmodeller) kan vi beregne bretykkelse for større områder og beregne bunnhøyder. NVE har gjort slike målinger for mange av de store breområdene i Norge.

Andre undersøkelser
I tillegg foretar NVE spesielle undersøkelser og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. 

Våre data blir rapportert til internasjonale databanker som World Glacier Monitoring Service (WGMS) og GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space).