Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.10.2016 , sist oppdatert 16.09.2021

Copernicus bretjeneste

Copernicus glacier service (page in English)

Bakgrunn

Breer er sensitive for klimaendringer og global oppvarming kan forårsake store endringer i breutbredelse. Overvåkning av breer er viktig for mange formål, og det trengs en overvåkning for å forstå de forandringer som skjer over tid. Målet med dette prosjektet er å utvikle en nasjonal bretjeneste for både fastlands-Norge og Svalbard. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) og Norsk Polarinstitutt (NP) har forvaltningsansvaret for overvåkning av breer hhv i Norge og på Svalbard. Bretjenesten skal hovedsakelig basere seg på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet.

Breprodukter
Prosjektet vil i hovedsak benytte optiske bilder fra Sentinel-2, supplert med bilder fra Landsat-8 og eventuelle andre sensorer der det er relevant. Breproduktene fra prosjektet vil gjøres tilgjengelig fra NPs og NVEs portaler (bl.a. som WMS og shape) og gjennom CryoClim-portalen eller tilsvarende løsning. Relevante data vil også leveres til det internasjonale GLIMS-prosjektet (Global Land Ice Measurements from Space: www.glims.org). Breprodukter som skal lages i tjenesten er:

  1. Breomkrets, breareal og kalvingsfront
  2. Breoverflatetyper og likevektslinje
  3. Isbevegelse
  4. Bresprekker og surge
  5. Bresjøer

Sentinel-2 bilde av breer i Kongsfjorden, Svalbard, 2. august 2016.

Publikasjoner og presentasjoner

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Liss Marie Andreassen, Seksjon for bre is og snø, NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo.

Geir Moholdt, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø

Andreas Kääb, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, Postboks 1047 Blindern, 0316 Oslo

 

Prosjektet 'Copernicus bretjeneste' er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norsk Polarinstitutt (NP) og Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo (UiO) for å utvikle en nasjonal bretjeneste for Norge. Bretjenesten skal hovedsakelig basere seg på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet. Prosjektet er delfinansiert av Norsk Romsenter gjennom Copernicus.

Sentinel-2 bilde av Demmevatn og Rembesdalskåka, en utløper av Hardangerjøkulen, Norge, 18. september 2016.