Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Erosjon og sedimenttransport

Hovedarbeidsområdet til seksjonen er å undersøke erosjonsprosesser og sedimenttransport i vassdragene for å skaffe data og faglig informasjon som gir grunnlag for økt sikkerhet og beredskap i vassdragene og for ressursutnyttelse, og samtidig ivareta hensynet til biologisk mangfold

Ravinene ved Skåbu i Vinstravassdraget. Foto: J. Bogen
Ravinene ved Skåbu i Vinstravassdraget. Foto: J. Bogen

Rennende vann eroderer i løsmasser og elver og bekker frakter med seg sedimentene nedover i vassdraget. Sedimentene kan så avsettes på strekninger med rolige strømningsforhold, i innsjøer og fjorder.

Sedimentbudsjett

Mengden sedimenter som tilføres og transporteres i vassdragene våre varierer svært mye.

En analyse av bidragene fra de forskjellige sedimentkildene kan gi grunnlag for å utarbeide et sediment budsjett. Dette er et budsjett som angir hvor mye sedimenter som kommer fra de enkelte kildene i nedbørfeltet, hvor mye som eroderes fra elveløpet eller lagres på elvestrekninger og i innsjøer.