Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.12.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Flom, erosjon og klimaendringer

Klimaendringer bidrar til høyere temperatur og mere ekstremvær som igjen medfører økt nedbørsmengde/styrtregn, fare for erosjon, flom og ras og større sedimenttransport i vassdragene.

Foksåi 3. mai 2011, før flommen. Foto: F. Wenger
Foksåi 3. mai 2011, før flommen. Foto: F. Wenger
Foksåi 10. juni 2011, Foto: H. Songe
Foksåi 10. juni 2011, Foto: H. Songe

Klimaendringene vil føre til:

  • Hyppigere høst og vinterflommer gir mer erosjon i vassdragene ved at tidsrommet for skadeflommer utvides
  • Vinterflommer med overflateavrenning kan gi stor erosjon – spesielt på dyrket mark - fordi telelaget forhindrer infiltrasjon av vann i jorda
  • Økt bresmelting vil gi økt sedimenttransport i mange brevassdag. Brefremstøt kan skyve frem grovmateriale
  • Ekstremflommer som følge av høy sommertemperatur kan gi omfattende flomskader