Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Grunn- og markvann

Overvåkning av grunnvannsforekomster er en viktig del av NVEs arbeid for å skaffe til veie kunnskap om regionale og tidsmessige variasjoner i mark- og grunnvannets mengde. Informasjon om jordens vanntilstand er viktig blant annet for tilsyn av vannressurser og vurdering av fare for løsmasseskred.

Særheim forskningsstasjon i Rogaland. Foto: Hervé Colleuille/NVE

NVEs arbeid med mark- og grunnvann

Overvåkningsnett 
NVE har et overvåkingsnett bestående av ca. 80 målestasjoner for overvåking av grunnvannstand. Ved de fleste av disse stasjonene måles det i tillegg grunnvannstemperatur, og ved 18 steder overvåkes markfuktighet samt flere andre parametere som er relevante for markvannforholdene (jordtemperatur, teledyp og snøens vannekvivalent). Flere av målestasjonene for grunnvann drives av eller sammen med regulanter. Alle mark- og grunnvannsstasjoner som drives av NVE er en del av det Landsomfattende mark- og grunnvannsnettet (LGN), et samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).  

Ved NVE brukes grunn- og markvanndataene for eksempel til:

- overvåking av den hydrologiske tilstanden i Norge, inkl. tørkeovervåking.

- flom- og jordskredvarslingen.

- analyser om endringer i vannressursene for eksempel knyttet til klimaendringer.

- oppfølging av EUs rammedirketiv for vann.

Skredfarevurdering
Vann er en utløsende faktor for jordskred. Intens eller langvarig vanntilførsel på grunn av regn og/eller snøsmelting fører til økt vanninnhold i jorda. Bindingskreftene mellom jordpartiklene avtar med økende vanninnhold, og da øker også faren for utglidning. NVEs jordskredvarsling er en del av en politisk satsing for å bedre nasjonalt forebyggende tiltak mot flom og skred. Jordskredvarslingen utarbeider daglig landsdekkende jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå. Ut fra meteorologiske data, som lufttemperatur og nedbør, blir avrenning, snøforhold og vannforholdene i bakken simulert. Dette, sammen med NVEs sanntidsdata for hydrologiske variable (vannføring, snø, grunnvannstand, markvann, tele), er grunnlaget for vurdering av jordskredfare. Mer om NVEs jordskredvarsling.

Konsesjon
Grunnvannet tilhører eieren av grunnen vannet befinner seg i eller under, men rådigheten er likevel begrenset. Det er nødvendig med tillatelse for uttak av grunnvann som går over det omfanget som er naturlig del av eiendommen eller dersom vannføring i nærliggende vassdrag blir vesentlig påvirket. NVE er delegert myndighet til å gi konsesjon til uttak av grunnvann og andre tiltak som kan påvirke grunnvannet. Mer om vassdragsinngrep - grunnvann.

Hydrologiske pålegg
Når en konsesjon gis for et vassdragstiltak gir konsesjonsvilkårene hjemmel for å kunne pålegge konsesjonshaver å sørge for eller bekoste hydrologiske undersøkelser. Dette gjøres for å beskrive de hydrologiske forholdene i den delen av vassdraget som er påvirket av vassdragstiltaket og klarlegge endringer som følge av tiltaket. Mer om hydrologiske pålegg.