Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.12.2008 , sist oppdatert 16.09.2021

Hydrologiske tjenester

Hydrologisk avdeling ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er landets nasjonale faginstans for hydrologi. Vi kan tilby en lang rekke data, produkter og tjenester. I tillegg påtar vi oss internasjonale oppdrag, foredragsvirksomhet og spesialoppdrag på forespørsel.

Hydrologisk avdeling bidrar til

 • Faglig baserte beslutningsgrunnlag for allsidig bruk og vern av vassdrag og grunnvannsressurser.

 • Minst mulig ulempe for natur og miljø ved vannkraftutbygging og andre inngrep i vassdrag.

 • Reduserte skadevirkninger ved flom, isgang, erosjon og ras, gjennom en landsomfattende prognose- og varslingstjeneste.

 • Økt kunnskap om hydrologi, vassdragsmiljø og glasiologi gjennom anvendt forskning og utvikling.

 • Økt forståelse av klimaendringers virkning på vannbalansen.

 

For mer informasjon kontakt hydrologisk avdeling


Kvalitet og prising

NVE er opptatt av å levere tjenester og produkter til avtalt tid og kvalitet. Hydrologisk avdeling har utarbeidet egen håndbok for kvalitetssikring som omfatter hele vår virksomhet.

Våre tjenester er enten fastpriset eller basert på timesats.

Vår timesats er for tiden kr 1 255,- eks. mva.

 

Rammer for hvilke oppdrag Hydrologisk avdeling kan påta seg

NVE har, etter en intern gjennomgang i 2015, definert at Hydrologisk avdelings sin oppdragsvirksomhet ikke skal komme i konflikt med NVE sine forvaltningsoppgaver.

Med oppdrag forstås en tilleggstjeneste, ut over ordinære forvaltningsoppgaver, som NVE v/ Hydrologisk avdeling tar betalt for, bestilt av en ekstern oppdragsgiver.

 • Hydrologisk avdeling utfører både forvaltningsoppgaver og oppdrag. Forvaltningsoppgaver skal ha forrang.

 • Hydrologisk grunnlag for konsesjonssøknader (inkludert konsesjonsfrie vassdragsanlegg, herunder småkraftverk) som skal behandles av NVE, skal ikke utarbeides av Hydrologisk avdeling som oppdrag.

 • Hydrologisk avdeling kan bygge og drifte hydrologiske målestasjoner som oppdragsgiver selv tar initiativ til uavhengig av oppdragsgivers hensikt med stasjonen. NVE betrakter etablering og drift av målestasjoner som leveranser av rådata uavhengig av finansieringskilde så fremt stasjonen ikke er tilknyttet dokumentasjon av konsesjonsvilkår. Det utgjør derfor ingen forskjell om data som brukes i en konsesjonssøknad kommer fra en forvaltnings- eller oppdragsmålestasjon.

 • Hydrologisk avdeling kan ikke påta seg oppdrag med drift av målestasjoner knyttet til krav i konsesjonen om overholdelse av minstevannføring. Slike pågående oppdrag avsluttes i løpet av 2016. Hydrologisk avdeling kan heller ikke påta seg oppdrag fra private som går på kontrollmålinger av pålagte minstevannføring. Slike oppdrag vil kunne komme i konflikt med NVEs tilsynsvirksomhet.

 • Hydrologisk avdeling skal utføre kvalitetskontroll av alle pålagte hydrologiske målinger (både målinger utført av konsesjonærer, private konsulenter og NVE) som en gebyrfinansiert tilsynsoppgave. Dette arbeidet skal ikke faktureres som oppdrag.

 • Når Hydrologisk avdeling tar på seg oppdrag, skal Hydrologisk avdeling være tydelig på oppdragets avgrensninger. Dette er særlig viktig for oppdragstyper der oppdragsgiver kan ha forventning til at Hydrologisk avdeling i løsningen av oppdraget dekker krav som stilles av NVE som forvaltningsmyndighet.

 • Hydrologisk avdeling kan på oppdrag fra kommuner og andre levere datagrunnlag for utarbeidelse av flomsonekart, så lenge dette ikke fortrenger øvrige forvaltningsoppgaver, inkludert bestillinger på flomsonekart i henhold til prioritert liste for statlig finansierte flomsonekart fra seksjon for skred- og flomkartlegging i Skred- og vassdragsavdelingen.

 • Internasjonale oppdrag, FoU og oppgaver for Internasjonal seksjon (IN), er områder som ikke kommer i konflikt med NVEs øvrige forvaltning og som Hydrologisk avdeling derfor kan påta seg.

Kvalitet og prising

NVE er opptatt av å levere tjenester og produkter til avtalt tid og kvalitet. Hydrologisk avdeling har utarbeidet egen håndbok for kvalitetssikring som omfatter hele vår virksomhet.

Våre tjenester er enten fastpriset eller basert på timesats.

Vår timesats er for tiden kr 1 255,- eks. mva.

Vår kompetanse

Avdelingen har omlag 125 medarbeidere med bred kompetanse og høyt faglig nivå innenfor hydrologi, hydraulikk, glasiologi, sedimenttransport og geografiske informasjonssystemer (GIS). Vi har lang erfaring knyttet til ulike prosjekter innen vann og hydrologi. Vår kompetanse omfatter praktisk feltarbeid, datainnsamling, bearbeiding og analyser av data, forskning og utvikling. Vi har spesialister innen felthydrologi, databehandling, statistikk og analyse.

Internasjonal erfaring

Vi har bred erfaring fra feltarbeid og rådgivingstjenester bl.a. i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Vår bistandserfaring omfatter både faglige og administrative forhold, og spenner fra oppbygging av nasjonale hydrologiske stasjonsnett og flomvarsling, via rådgiving om miljøkonsekvenser ved ulike vassdragsinngrep, til vannressursforvaltning på et bredt plan.

I tillegg til vår oppdragsvirksomhet har NVE også en samarbeidsavtale med NORAD, hvor vi bl.a. er rådgiver innenfor vann- og energisektoren, og bistår Norges hovedsamarbeidsland med utvikling av statlige institusjoner innen vann og energi. Denne virksomheten koordineres av Internasjonal seksjon ved NVE. Vi har også et utstrakt samarbeid med UD vedrørende prosjekter i flere land.