Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Snøkart

I samarbeid med MET og Statens Kartverk, lager NVE kart som viser det daglege snøtilhøve for kvar kvadratkilometer av Noreg. Karta finn du på senorge.no og xgeo.no.  For mobile plattformer kan du òg nytta m.senorge.no

Snøkarta på senorge.no viser simulert snømengde for kvar dag og kvar kvadratkilometer i hele Noreg. Karta viser blant anna snømengde per døgn, per månad, per år, for klimaperioder og klimaframskrivningar. Snømengda vises på mange fleire måter, blant anna som dagens snømengde i mm vassekvivalent, i cm snødjup, prosent av normalen eller som nysnø sist døgn og endring i løpet av dei siste sju dagane. Karta er zoombare og det er mogeleg å sjå snøtilstanden for kvar einaste dag tilbake til 1957 og to dagar fram i tid.

senorge.no og xgeo.no finn du også kart som viser nedbør, temperatur, avrenning og klima.

Snøkarta vert produserte på bakgrunn av nedbør- og temperaturdata frå det nasjonale observasjonsnettet til MET. Observasjonane vert interpolerte og høgdekorrigerte ved hjelp av ein terrengmodell, til gridruter med ein kilometers oppløysing. Deretter vert det rekna ut snømengde, snøsmelting og kor fuktig snøen er for kvar av gridrutene. På bakgrunn av disse berekningane simulerast også nysnø. Meir informasjon om interpoleringsrutinane og snømodellen finner du her. (PDF)

Senorge.no er òg kopla opp mot MET og NVE sine databasar, slik at du kan få opp tidsseriar for målestasjonane både til MET og NVE. Då har du mogelegheit til å samanlikne observert snødjup (frå met.no) med snødjupdekarta på senorge.no, samanlikne nedbør og temperatur (frå met.no) med nedbør- og temperaturkarta eller få opp data frå vassføringsstasjonane til NVE.

Kvar veke i vinterhalvåret vurderast snøkarta i senorge.no. Vurderinga legges ut på varsom.no. Link til vurderinga ligger under www.varsom.no/Snorapporter.

Xgeo.no er på mange måtar ein "ekspertugåve" av senorge.no og nyttas av både dei beredskapsansvarlege i mange etatar og varslingstenesta for dei ulike naturfarene. For mobile plattformer kan du også nytte m.senorge.no som er ei forenkla utgåve av senorge.no tilpassa små mobile plattformer.