Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.12.2017 , sist oppdatert 26.04.2019

Felles miljøforvaltning langs Tanaelva – Interreg Nord prosjekt

NVE deltar i et nytt Interreg prosjekt om Tanaelva, "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva". Prosjektets formål er å bedre miljøstatusen i Tanavassdragets nedbørsfelt.

Prosjektet er et samarbeid mellom miljøforvaltningen i Norge og Finland. Partnere i Norge er Tana kommune (prosjektleder), Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lappland ELY-senter og Naturressursinstituttet LUKE.

Prosjektet har fire satsingsområder, hvorav NVE er deltager i ett :

Fiskevandringshinder

Det har blitt lagt ned en stor innsats siden 1999 for å kartlegge og utbedre vandringshindre for fisk
i Tanavassdraget. Ulike løsninger for utbedringsarbeidene er benyttet.

Formålet med dette delprosjektet er å utveksle erfaringer fra arbeid med fiskevandringshindre, samt kartlegge dagens status for objekter som er
utbedret tidligere. Noen nye utbedringstiltak vil også bli gjennomført.

Øvrige satsingsområder:

Felles fiskedatabase

Sideelvene i Tanavassdraget er viktige oppvekstområder for lakseyngel.

I dette delprosjektet vil forskningsdata om utbredelsen av yngel bli innsamlet på begge sider
av vassdraget og satt sammen til en felles database med kartfestet informasjon.

Prosjektresultatene vil bli brukt bla. til å beregne gytebestandsmål og til å måle effekter av at fiskevandringshindre utbedres.

Overvåkingsprogram for vann

Den felles overvåkningen av vannforekomstene i Tanavassdraget vil bli utviklet videre i dette delprosjektet, med en hovedvekt på økologiske
parameter ihht. EU’s vanndirektiv.

Lokale myndigheter vil samarbeide om resipientovervåkning av avløpsutslipp til vassdraget.

Overvåknings- og avløpsdata vil bli utvekslet mellom landene og publisert på internet slik at allmennheten
i begge land får tilgang til disse.

Naturmangfold

Det finnes mange sjeldne og truete arter langs Tanaelva. Data fra begge land om disse artene har ikke tidligere vært analysert i sammenheng.

Kommuner og andre miljømyndigheter vil i dette delprosjektet utveksle informasjon om truete arter og deres leveområder, i tillegg til å gjennomføre
nye feltstudier.

Data fra prosjektet vil være tilgjengelige for kommunene og andre som grunnlagsdata i arealplanlegging og annen beslutningstaking.