Når konsesjon er gitt, skal utbygger/tiltakshaver/konsesjonær i god tid før byggestart legge fram for miljøtilsynet i NVE detaljerte landskaps- og miljøplaner for utbyggingen til godkjenning.

Tiltakshavere for vassdragsanlegg må i tillegg sørge for at anlegget er klassifisert og nødvendige godkjenninger fra damsikkerhetseksjonen i NVE er innhentet.