Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.01.2016 , sist oppdatert 05.07.2018

NVEs utvalgte kulturminner

NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling. For å identifisere viktige anlegg og kunne gjøre prioriteringer med hensyn til ivaretakelse av kulturminneverdier, har NVE gjort et utvalg av til sammen 227 verneverdige anlegg med høy kulturminneverdi. Anleggene er presentert i fire temaplaner: Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminner, Dammer som kulturminner og Kulturminner i vassdrag. Anleggene eies av kommuner, fylkeskommuner, statlige eller private selskaper, eller privatpersoner. Det er derfor viktig med samarbeid med både eiere og kulturminneforvaltning for å ivareta anleggenes kulturminneverdier.

Tekniske og industrielle kulturminner er en type kulturminner som det har vært en økende oppmerksomhet rundt, og de representerer bygninger og anlegg som har betydd mye for mange. Det er behov for å legge større vekt på arbeidet med å ta vare på denne typen kulturminner.”

Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken (St meld nr. 35, 2012-2013)

 


Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

NVE har, med innspill fra kulturminneforvaltningen, utarbeidet en veileder for oppfølgingen av de utvalgte kulturminnene fra temaplanene. Veilederen tar for seg verdivurderingene som er gjort i forbindelse med utvelgelsen, føringer, roller, ansvar og virkemidler. Den er ment å kunne brukes av NVE, kulturminneforvaltning og kommuner i saksbehandlingen, samt av eierne i planlegging av tiltak. Forhåpentligvis vil den også bidra til å fremme samarbeid på tvers av forvaltningen for å ivareta sektorens kulturminneverdier.

Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

 

Kulturminner i kart

Om utvalget

Utgangspunktet for utvalget var å presentere bevaringsverdige kraftverk, kraftoverføringsanlegg, dammer og vassdragstekniske anlegg (terskler, kanaler og flomsikring) i et nasjonalt perspektiv, og med nasjonal kulturminneverdi. De utvalgte anleggene viser på ulike måter den utviklingen og det mangfoldet som finnes innen sektorens fysiske spor i Norge.

Utvalget må ikke sees på som uttømmende eller endelig. Flere anlegg kunne ha blitt valgt ut, og anlegg som ikke er representert i utvalget kan dermed også ha store kulturminneverdier som det bør tas hensyn til. Det vil være behov for å evaluere og revidere utvalget med jevne mellomrom.

Alle anleggene er også lagt inn i Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden, og i publikumsversjonen Kulturminnesøk (https://kulturminnesok.no/).