Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 29.08.2018

002/29 Leira

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til nedre Glomma, med utløp i delta i Øyeren. Lavlandsvassdrag på Østlandet med særlig store verdier. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget landskap som i stor grad er dominert av aktive prosesser i leire. Elveløpsformer med tilhørende prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Utløpsområdet er naturreservat. Viktig for friluftsliv, undervisning og forskning. Nærhet til større tettsteder.

Leira (Foto NVE)

Kildene er høydedragene ved Lygna ca. 10 km sør for Einavannet. Leira renner ut i Øyeren ved Lillestrøm 

Nedbørfeltet kan grovt deles i to. De nordlige deler preges av høyereliggende skog, og er en del av Romeriksåsene med et stort antall vann og tjern. De sørlige og østlige deler har sparsomt med innsjøer, og landskapet er flatere med store jordbruksarealer på til dels meget tykke løsmasseavsetninger. Langs hovedvassdraget har elver og bekker erodert i leiravsetningene og dannet et sterkt oppskåret ravinelandskap. De store sand- og grusavsetningene ved Gardermoen rommer en av landets største grunnvannsforekomster. Leiras og Glommas utløp i Øyeren danner til sammen Norges største innlandsdelta.

Leiras nedre deler er et viktig gyteområde for fisk, og utløpet i Øyeren inngår i Nordre Øyeren Naturreservat. Deltaet inngår i en kjede av våtmarker, som er av særlig betydning som rastelokalitet for ender og andre våtmarksfugler på trekk vår og høst.

Nedbørfeltet brukes mye til forskning og undervisning. De øvre deler er mye benyttet til friluftsliv, med et brukeromland som blant annet omfatter deler av Oslo. Jakt- og fiskeinteressene er betydelige, særlig i nord og ved utløpet i Øyeren.  

Rett vest for Gardermoen er en del av det opprinnelige ravinelandskapet fredet som naturreservat. Langs vass­dragets nedre deler finnes skogbruks- og industriminner av stor kulturhistorisk verdi, blant annet det nyåpnete lensemuseet på Fetsund.

 

Fakta

Fylker: Akershus, Oppland
Kommuner: Fet, Skedsmo, Sørum, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Lunner, Gran
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal: 661 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Våja: 3 km², 425 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
812 - ca 100 moh