Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

018/4 Molandsvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet langs Sørlandets østkyst. Vassdragets elver, vann og våtmarker er sentrale deler av et variert landskap der kulturpåvirkning er en viktig faktor. Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Vernet er ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer norske vassdrag. Viktig for friluftslivet.

Jordtjern, 27 moh., ligger i nordøst og drenerer til Langangselva. Området har et fint kulturlandskap. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Molandsvassdraget ligger i området mellom Arendalsvassdraget i vest og Aust-Agders skjærgård i øst. Vassdraget har utløp til fjorden via Neskilen ved Eydehamn.

Landskapet er svært variert, fra skogsområder til kulturlandskap. Nedbørfeltet har relativt store jordbruksarealer. Kulturlandskapet med kulturminner og jordbruksarealer, sammen med de mange innsjøene, er karakteristiske for nedbørfeltet.

Den største innsjøen, Molandsvatnet, ligger 27 moh. Det er 1,4 km2 stort og ligger sentralt i vassdraget. Molandsvatn er et stort forgreinet innsjøsystem. Sammen med Noddelandstjern, 28 moh, dominerer området de sentrale deler av Molandsvassdraget. Området har naturtype "Rik kulturlandskapssjø" med verdi "svært viktig" og kan betegnes som de mest typiske kulturlandskapssjøene i Arendal kommune (Naturbasen). Området er regionalt viktig på grunn av de betydelige våtmarkene med karakteristisk vegetasjon og rikt fugleliv. Molandsvatnet er viktig for vannbasert friluftsliv og ferskvannsfiske.

Rånehølen i nederste del av vassdraget er et brakkvannsområde. Elvestrekningen herfra og videre opp Landgangselva er en av de aller viktigste sjøørretbekkene i fylket. Langangsvatnet, 1 moh., har naturtype "brakkvannsdelta" og klassifisert som "svært viktig" (Naturbasen).

Deler av nedbørfeltet er turområder for Arendalsregionen.

 

Fotoside:

 

018-4_Molandsvassdraget_Sagene_fotoside.pdf

 

018-4_Molandsvassdraget_utløp_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Moland, Tvedestrand, Froland
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 018.7Z
Areal: 61 km²

Største vann: 
Molandsvatnet: 1,4 km²: 27 moh.

Høydenivå: 
184 - 0 moh