Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

019/2 Lilleelva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet langs Sørlandets østkyst. Vassdraget er langstrakt og sentrale deler av et variert landskap med relativt lite jordbruksareal. Botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Vernet er ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer norske vassdrag. Viktig for friluftslivet.

Vassdraget har mange små vann. Vavatnet ligger i øst, 38 moh. Det er langstrakt og ligger i en forsenkning som drenerer elva mot sørvest til Åssævatnet. Forsenkningen er et resultat av berggrunnsstrukturen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Lilleelva ligger i området mellom Nidelva i nordvest og byen Arendal i sørøst. Elva renner ut i Nidelva rett før dennes utløp ved Vrengen, slik at Lilleelva er en sidegrein til Arendalsvassdraget.

Vassdraget har mange innsjøer som tidligere har vært regulert i forbindelse med tømmerfløtning.

Området er et viktig nærrekreasjonsområde for Arendalsregionen. Flere av vannene er viktige for fritidsfiske og elva har et stort potensial som sjøørretelv.

Lilleelva har lite jordbruksarealer.

Fakta

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Øyestad, Froland, Moland
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 019.A1Z
Areal: 39 km²

Største vann: 
Assævatnet 0,8 km²: 36 moh.

Høydenivå: 
140 - 0 moh