Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

020/3 Tovdalsvassdraget

Vernegrunnlag: Anbefalt referansevassdrag. Størrelse og beliggenhet i Sør-Norge. Vassdragets mange vann, elver og våtmarker er sentrale deler av et variert og attraktivt landskap som strekker seg fra urørte fjellområder i indre deler, gjennom lang og landskapsdannende nord-sør gående dal til utløp i fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Strykpartier vad Hynnekleivfossen. (Foto: Per Einar Faugli)

Tovdalsvassdraget ligger mellom Otra og Nidelva og munner ut i Topdalsfjorden nordøst for Kristiansand. Det smale og avlange nedbørfeltet strekker seg 120 km innover i landet. 

Elvesystemet er karakterisert ved at hovedelva har liten gradient og binder sammen et nett av små og mellomstore vann. Mellom disse renner elva over bergterskler i fosser og stryk. I nord ligger et dekke av kvartsitt som gir landskapet tydelig struktur, i motsetning til de mer rolige formene lenger sør. Løsmassene ligger i daler og forsenkninger.

Vassdraget er typevassdrag og har referanseverdi med lange hydrologiske dataserier. Det har gjennom en årrekke vært brukt i forskning knyttet til sur nedbør og anses som landets viktigste referansevassdrag i den sammenheng.

Hele Tovdalsvassdraget representerer overgangen fra kystnære skogsområder med innslag av edellauvskog i sør til boreale barskogsområder på fattig berggrunn i indre strøk. Store arealer består av myr. Våtmarksfaunaen er godt representert og hekkefaunaen er artsrik. En rekke rødlistede arter er registrert. Feltet har også stor betydning for sårbare arter av rovfugler og ugler.

Vassdraget har svært store kulturminneinteresser fra et langt tidsrom. Mange kulturminner, særlig de svært verdifulle tømmerfløtningsanleggene, har nær tilknytning til elver og vann.  

Vassdraget nord for Rjukanfossen er vernet i Verneplan IV for vassdrag. I supplering av Verneplan for vassdrag ble vernet utvidet ned til Heresfossfjorden. I juni 2009 ble også den nedre delen av vassdraget tatt inn i verneplanen. 
Fra juni 2009 dermed er hele Tovdalselva unntatt Rettåna med sidegrener vernet.

Fotosider:

020-3_Tovdalsvassdraget_Hynnekleiv_fotoside.pdf

020-3_Tovdalsvassdraget_Kjærestrøm_fotoside.pdf

020-3_Tovdalsvassdraget_Mollestad_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Telemark, A-Agder, V-Agder
Kommune: Fyresdal, Valle, Åmli, Bygland, Froland, Birkenes, Kr.sand
Vernetidspkt: 2009, 2005 (Supplering), 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 020.C
Areal: 1113 km²

Største vann: 
Ogge, 6,9 km²: 192 moh.

Høydenivå: 
1100 - 0 moh