Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

021/1 Njardarheim

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragsobjektet i øvre deler av Otra er, sammen med Taumeelva, sentrale og typiske deler av et attraktivt fjellområde i Setesdal-Ryfylkeheiane. Landskapet er variert, har mange små og større vann, og er preget av sprekkestrukturen i berggrunnen. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet. Store deler ligger nå i landskapsvernområde.

Njardarheim omfatter fjellpartiet vest for Setesdalen mellom Bykle og Bygland i både Aust- og Vest- Agder. Øvre deler av Sira‑Kvina‑ og Mandalsvassdraget og flere mindre vassdrag som renner til Otra i øst, hører også til verneområdet.

Følgende avgrensning er presisert i St.prp nr 89 (1984-84): "Fra Storstraumen ved Blåfjorden i Setesdal i vestlig retning til Kyrrauga, herfra videre langs fylkesgrensen til Kvifjerden hvor østbredden følges til Kvina turiststasjon. Herfra langs østbredden (høyeste regulerte vannstand) til Langlona, Øysavatn (skal være Øyarvatn) og Rosskreppfjorden fram til fylkesgrensen nord i fjorden. Herfra langs fylkesgrensen til Store Auravatnet hvor vassdraget følges nordover til Djupetjørn. Fra Djupetjørn til Bratteli og langs Botsvatnets sydbredd til Setesdalen. Langs Otras vestbredd i Setesdalen tilbake til Storstraumen." Det tas forbehold om eksisterende og allerede planlagte utbygginger.

Rjuven er en rygg som hever seg mer enn 200 m over det småkuperte landskapet. Ryggen når opp i over 1400 moh. og deler Njardarheim i en nordlig og sørlig del. Vegetasjonen er karrig og store arealer består av blankskurt fjell. Bare liene mot Setesdal er skogkledde.

Norges sørligste villreinstamme har tilhold her. På grunn av sterk nedbeiting i sør har stammen i de senere år hatt tilhold lenger nord. Verneområdet huser også rovvilt, både bjørn og jerv er observert. De mange vannene gjør området attraktivt for sportsfiske. Før forsurningen gjorde seg gjeldene var Njardarheim blant de beste fiskestedene i Sør-Norge. Men allerede fra 50-årene ble det rapportert om avtagende fangster. I dag er de fleste, om ikke alle fiskebestander borte eller sterkt redusert som følge av sur nedbør.

Turistforeningen har merket en nord‑sørgående sommerløype med flere øst‑vestforbindelser. Flere hytter ligger i tilknytning til løypenettet.

Med den eksisterende avgrensing er det ingen reguleringsmagasin eller regulerte elver i feltet. Tilstøtende felt er til dels sterkt påvirket av vannkraftutbygging.  

Fakta

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Bygland, Valle, Bykle
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal: 1390 km²

Største vann: 
Bottsvatnet, 5,2 km²: 1020 moh.

Høydenivå: 
1434 - 203 moh

Verneplan for vassdrag