Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 03.07.2018

012/2 Simoa

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til nedre deler av Drammensvassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert og i stor grad skogvokst landskap, med stedvis fremtredende fossestryk, vann og myrer. Elveløpsformer, botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Simoa ligger mellom de også vassdragsvernede Vergja (som drenerer til Numedalslågen) og Norefjellområdet, som alle ble vernet i Verneplan I for vassdrag (1973). Vernet av Simoa omfatter vassdraget ned til innløpet i Soneren. Nedalselva ble den gang holdt utenfor vernet, men ble tatt inn i Verneplan for vassdrag ved suppleringen i 2005.

Simoa drenerer til Drammensvassdraget. Et lite areal i øst ligger over tregrensen, ellers drenerer elva et skoglandskap varierende mellom slake myrer og et mer kupert landskap, særlig øst for hovedelva.

Hyttebyer preger de indre delene av nedbørfeltet. Den vakre Liafossen er med på å framheve det vakre kulturlandskapet. Solevatn er feltets største innsjø og er botanisk og ornitologisk interessant. Simoa grenser i øst til Norefjell, og sammen utgjør de et sammenhengende turterreng fra Numedal i vest til Hallingdal i øst.

Fakta

Fylke: Buskerud
Kommuner: Sigdal, Flå, Nore og Uvdal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 012.BC
Areal: 397 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Solevatn: 1,7 km², 170 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1278 - 103 moh