Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et variert landskap fra fjell til fjord. Utfyller vern av Vassbotnelva. Viktig for friluftslivet. Store interesser knyttet til laks var viktig ved vernevedtaget i 1980.

Nedre del av vassdraget tatt mot utløpet i Langfjorden i nord. (Foto: Gunnar Kristiansen, 2009)

Bogneelva (Bávnnjajohka) starter i fjellpartiene på grensen mellom Troms og Finnmark, renner nordover og munner ut innerst i Langfjorden. På de 4 siste kilometrene ned mot fjorden renner elva gjennom jordbruksområder. Her er elva delvis kanalisert/forbygd.

Bergartene består av gneis og mindre omdannede sedimentære bergarter.

Vernet i 1980 ble begrunnet med hensyn til laksefiske.