Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

211/3 Sør-Tverrfjordvassdraget (Bártnavuonjohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet. Kystvassdragets bre, elver, myrer og vann drenerer mot nord og er viktige deler av et særpreget, variert og kontrastrikt landskap med kort avstand fra høyfjell til fjord. Vassdragets brepåvirkning, elveløpsformer med aktive prosesser, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

Fra nedre del av vassdraget. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Sør-Tverrfjordvassdraget (Bártnavuonjohka) ligger på Bergsfjordhalvøya, drenerer mot nord, og har utløp i Sør-Tverrfjord, en liten sidearm til Langfjorden.

Vassdraget drenerer høye fjellmassiver som i sør når over 1000 moh. I dette området ligger Langfjordjøkelen. Dette brepåvirkete feltet tilhører sørlige del av Vest-Finnmarks kystregion som er rik på små og mellomstore vann.

Berggrunnen består av gabbro og gneis som er relativt sterkt oppsprukket. Store raskjegler og rasskråninger ligger på begge sider av dalføret. Indre del er dominert av resente former og aktive prosesser knyttet til brerandsonen foran breutløperen fra Langfjordjøkelen. Mellom vannene i hoveddalen går elva i stryk.

Vegetasjonen er overveiende fattig, der lynghei dominerer. Dalbunnen har relativt mye myr. Spredt bjørkeskog vokser i dalsidene i nedre del. Feltet er viktig for enkelte våtmarksfugl. Flere arter vadefugl hekker. Tettheten og mangfoldet av spurvefugl er stor. Enkelte rovfuglarter hekker og bruker området. Kontrastene mellom breen og brerandsonen innerst i dalen, dalføret og utløpet i fjorden er store. Vassdraget utgjør en helhet der elva har en viktig funksjon.

Vassdraget er et sjørøyevassdrag og har anadrom fisk.

Det er litt bebyggelse i nedre del. Oppover i dalføret er feltet helt uten inngrep. Vassdraget er svært viktig for friluftslivet. Sportsfiske er attraktivt, men feltet brukes også til turer og småviltjakt.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Loppa
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 211.32Z
Areal:  32 km²

Største vann: 
Lovtajavri: 0,9 km², 200 moh.

Høydenivå: 
1081 - 0 moh