Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann er viktige og til dels dominerende naturtyper i et karakterfullt landskap med karrig vegetasjon der elva styres av geologiske benkninger i terrenget. Elveløpsformer og isavsmeltingsformer inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Sammen med de vernede vassdragene Kokelva, Repparfjordelva og Smørfjordelva utgjør Russelva en helhet sentralt på Porsangerhalvøya. Store interesser knyttet til laks var viktig for vernevedtaket i 1980.

Fra like oppstrøms veien til Havøysund. (Foto: Anders Bjordal)

Russelva (Ruossajohka) drenerer den sørlige delen av Porsangerhalvøya. Russelvdalen deler Porsangerhalvøya nesten i to, mens vannskillet mot Smørfjordelv ligger 95 moh. Fra de mange innsjøene i Miessejavrek renner elva østover til Tverrusselv bru. Her dreier elva 90 grader og følger Russelvdalen nordvestover til utløp i Revsbotn, 1 km øst for Kokelv.

Strukturen i berggrunnen gjør at elva går dels i rolige partier, for så å falle over markerte fjellbenker. Ravduljohka slutter seg til Russelva like før utløp. Havvatnet, som er feltets største vann, ligger i dette sidevassdraget. Høyeste fjellparti er Gardevarri, 634 moh.

Den brede og frodige Russelvdalen bidrar til mangfoldet i nedbørfeltet. Ved utløpet ligger flere store grusavsetninger som dominerer landskapet i nedre del. Ellers er elver og vann viktige og dominerende elementer i dette nakne og karrige landskapet.

Store interesser knyttet til laks var viktig for vernevedtaket i 1980.