Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

220/1 Snefjordvassdraget (Muorraljohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Beliggenhet på Nordkinnhalvøya. Typisk for ytre Finnmarkskysten. Vassdragets mange elver og vann er viktige deler av et landskap med karrig vegetasjon, blokkmark og bart fjell. Instruktive isavsmeltingsformer i nedre del, samt landfauna og vannfauna er som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier.

I nedre del meandrerer elva i avsetningene. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Snefjordvassdraget ligger på Porsangerhalvøya. Vassdraget drenerer mot nordvest og har utløp i Snefjorden.

Vassdraget har sitt utspring fra mange vann inne på halvøya, og omfatter flere sidevassdrag som samles i Snefjordvann, et par km før utløpet på vestsiden av halvøya. De fleste vannene ligger i blokkmark i sør. Hei- og fjellandskap dekker det meste av nedbørfeltet. Berggrunnen er dominert av gneis og skifer. Det er sparsom med løsmasser og derfor mye bart fjell.

Særlig i nedre del finnes spesielle kvartærgeologiske avsetninger med instriktive randmorenesoner og strandterrasser.

Skog finnes bare ved Snefjordvann. Denne nordlige utposten av bjørkeskog har en overraskende tetthet av fugl.

Snefjordelva er en lakseførende. De mange vannene inne på vidda er til dels fisketomme og skiller seg også ellers i faunasammensetning fra andre vann med fisk.

I nedre del av vassdraget finnes mange kulturminner, blant annet samiske offersteiner.

Bortsett fra noen hus ved utløpet og veien til Havøysund som krysser veien ved utløpet, er feltet uten tekniske inngrep..

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Måsøy
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 220.1Z
Areal: 82 km²

Største vann: 
Rossalakkujavrit, 0,8 km²: 334 moh.

Høydenivå: 
540 - 0 moh