Vernegrunnlag: Vassdragets mange elver, vann og myrer er viktige naturtyper i et attraktivt landskap nær tettstedet Lakselv. Kvaliteter knyttet til elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna er viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv, inkludert jakt og fiske (laks).

Rohtci, et stort myr- og våtmarkskompleks, ligger sentralt i feltet. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Brennelva (Lávttejohka) ligger øst for Lakselv og omfatter flere sidegreiner i øvre deler. Vassdraget har sitt utspring rundt Stuora Gagga (856 moh.) og renner nordover med utløp i Brennelvfjorden innerst i Porsanger, øst for Lakselvas utløp.

Berggrunnen består hovedsakelig av grunnfjellsbergarter. Rohtci, et stort myr- og våtmarkskompleks med store botaniske og zoologiske verneverdier, ligger sentralt i feltet. Elva har fine meandre i både øvre og nedre deler. I utløpsosen er det utviklet fine strandenger.

I den nedre og kulturpåvirkete delen vokser frodig gråor-heggeskog.

Elva er lakseførende en kort strekning, og det er bygget et omfattende laksetrappanlegg.

Terrenget brukes til jakt, fiske og friluftsliv for befolkningen i Porsanger.