Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

231/1 Risfjordelva (Ráššávuolesjohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Beliggenhet. Kystvassdrag i et kontrastrikt og attraktivt landskap. Vassdraget er verneplanens nordligste, det er relativt stort, drenerer mot nord og er et av de mest arktiske på fastlandet. Aktive prosesser med tilhørende elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna er viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for reindrift og friluftsliv.

Øvre deler har et åpent landskap med fjell- og viddeterreng. (Foto: Per Einar Faugli)

Risfjordelva ligger nordøst på Nordkinnhalvøya og renner ut i Risfjorden ca. 10 km sørøst for Gamvik.

Øverst er landskapet åpent med et kupert fjell‑ og viddeterreng. De høyeste og mest kuperte delene ligger i sørøst med Sandfjellet som høyeste punkt. Nedenfor Koifjordvannet går elva i en vid, rolig dal med lite fall. Vassdraget er et av de mest arktiske på fastlandet, det har store verneverdier og representerer et av de større nordlige kystvassdrag i landet.

Berggrunnen består av glimmerskifer, sandstein og fyllitt. Nedre del har store, klare kvartære avsetninger. Elva har erodert i løsmassene, og sedimentene videre avsatt i et intakt delta i fjorden.

Nedre del er også frodig og artsrikt, og vegetasjonen består stort sett av vierkjerr, gress og starrmark med stort innslag av den østlige nyserot, som i Norge bare vokser på Nordkyn og rundt Tanafjorden. Denne store liljearten er utbredt i hele vassdraget og danner noen steder frodige bestander. På rabbene finnes reinrosesamfunn. I fjellpartiene er vegetasjonen skrinn, mens det er en del myr i hoveddalen.

Fuglelivet er rikt og nedbørfeltet har en viktig funksjon som hekkeplass for arktiske fugler, blant andre er islom registrert. Det er påvist mange arter andefugl og vadefugl. Indre del av Risfjorden benyttes som rasteplass for fugl på vårtrekk. Risfjordelva er en av de beste sjørøyeelvene i fylket. Det går også laks og sjøørret opp i elva.

Bastiangammen fra ca. 1920 ligger nedenfor Koifjordvatnet. Det var fast bosetning på østsiden av Risfjorden til omkring 1960. Tidligere var det et handelssted her med fiskebruk.

Nedbørfeltet regnes som det mest attraktive og varierte natur‑ og friluftsområde på Nordkinnhalvøya. Det brukes til dagsturer, ferie og helgeturer. Feltet er uten veiforbindelse, men terrenget er stort sett lett å ta seg fram i. Feltet er et sentralt vår- og sommerbeite og kalvingsland for reindriften.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Gamvik
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 231.8Z
Areal: 98 km²

Største vann: 
Koifjordvannet, 2,2 km²: 28 moh.

Høydenivå: 
486 - 0 moh