Vernegrunnlag: Beliggenhet i Pasvik, helt øst i Norge. Vassdragets mange myrer og vann, størst er Ødevatnet, utgjør en sentral del av et lavtliggende landskap i innlandet. Området viser klare kontraster til andre vassdrag i Norge. Vegetasjon, fauna og isavsmeltingsformer er viktige deler av naturmangfoldet.

Ødevassbekken er sidevassdrag til Pasvikelva. Sammen drenerer Ellenelva og Ødevassbekken det indre av Pasvik. Deler av nedbørfeltet ligger i Russland. På norsk side ligger det meste av edbørfeltene i Øvre Pasvik nasjonalpark. Landskapet er flatt og myrlendt. Ødevatnet og Ellenvatnet har en lang strandlinje og et stort antall småøyer, begge er grunne.

Nasjonalparken består av furuskog. Pasvik ligger i en overgangssone hvor både østlige og vestlige plante og dyrearter forekommer. En typisk planteart er finnmarkspors. Vassdragene har ellers gode hekkeplasser for mange fuglearter, og Pasvik er kjent for bestander av jerv og bjørn.