Vernegrunnlag: Beliggenhet sør for ytre Varangerfjorden. De vernede vassdragene Tårnelva, Grense Jakobselv og Karpelva utgjør samlet en helhet lengst øst i Norge. Viktig for reindrift og friluftsliv som jakt og fiske (laks).

Tårnområdet i nedre del. (Foto: Håkon Pedersen, 2016)

Tårnelva starter nær grensen til Russland og drenerer til Jarfjord ved Tårnet. Øvre deler er et goldt heilandskap. I nedre deler kommer bjørkeskog inn. Elva heter Haukelva i øvre del og renner gjennom flere vann.

De øverste 48 km2 av Haukelvas nedbørfelt er overført til Kobholmvassdraget og utnyttet i Kobholm kraftverk. Tidligere var Storvatnet, som er en av feltets største innsjøer, regulert og de nederste 76 m av fallet utnyttet i Tårnet kraftverk. Ved et dambrudd i 1979 som førte til store terrengskader nedover i dalen, senket Storvatnet seg til normalt nivå. Kraftverket ble nedlagt, og terrenget i de nedre deler er restaurert.

Det foregår interessante studier av hvordan vegetasjonen etablerer seg på strendene rundt Storvatnet.

Fra Tårnet går det vei til grensen. Veien ble bygget av russiske krigsfanger i 1943‑44. Det drives reindrift i feltet.