Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

002/17 Kynna

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Flisa i Glåma i Glommavassdraget. Vassdragets mange små elver og vann er sentrale deler av et lavereliggende landskap med store barskogområder. Elveløpsformer, hydrologisk system, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Kynndammen. (Foto: Arne Hamarsland, juli 2003)

Kynna ligger på Finnskogen i Hedmark, og kommer fra området nordøst for Elverum. Herfra strekker dalen seg ca. 40 km mot sørøst hvor Kynna løper sammen med Flisa, som senere renner ut i Glomma. 

Feltet ligger i det sørøst-norske grunnfjellsområdet. Ca. 70 % av nedbørfeltet ligger 300-500 moh. I nordvest ligger høydedrag som strekker seg 600 moh. Kynndalen er en åpen, vid dal med store barskogsområder. Store partier av elva er brede og stilleflytende og det ligger flere innsjøer i hovedvassdraget.  Terrenget heller slakt, og elva meandrerer i dalbunnen. Mot slutten går elva over i svake stryk. 

I de østlige delene ligger store myrområder med en rekke små myrtjern. Elvekantskogen langs de stilleflytende delene av Kynna tilhører en etter hvert sjelden naturtype. Feltet har også geologisk og ferskvannsbiologisk interesse. Vassdraget er rikt på viltarter med blant annet elg og skogsfugl. Fuglelivet er typisk for skogene på Østlandet, med blant annet trane og flere ugle- og rovfuglarter.

Det går et nett av skogsbilveier gjennom hele feltet. Bortsett fra disse og tømmefløtingsanleggene, er feltat relativt lite berørt av inngrep. Store natur- og kulturfaglige interesser knytter seg til vassdraget som blant annet inneholder et hydrologisk system av spesiell karakter.

Kulturhistorisk har vassdraget stor verdi fordi så mange av kulturminnene ligger i direkte tilknytning til elver og vann. Flere gamle dammer er tidligere nyttet til tømmerfløting. Tømmerfløtingsanleggene er av kulturhistorisk verdi. Her finnes også spor etter den gamle finnekulturen.

Det typiske skogsvassdraget benyttes mye av lokalbefokningen til jakt og annet friluftsliv, spesielt kanopadling.

Mer informasjon:

002-17 Kynna, NOU 1983 42 

002-17 Kynna, St.prp. nr 89 1984-85 

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler, Åsnes, Elverum
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 002.GBZ
Areal: 345 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Nordre Fløgen: 1,3 km², 313 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
705 - 216 moh