Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

002/2 Moelva

Vernegrunnlag: Østlig sidevassdrag til Mjøsa i Glommavassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert, lavereliggende landskap der det største vannet, Næren, er særlig dominerende. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder.

Moelva er sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen fra øst, og renner ut i Mjøsa ved Moelv. Vassdraget har utspring i Botshaugtjern (594 moh.) i Lismarka og drenerer skogstraktene ned mot innsjøen Næren.

Nedbørfeltet har spredt jord- og skogbruksvirksomhet. Fra gammelt av er Moelva regulert til kraftforsyning, og tettstedet Moelv vokste fram som en følge av industri som nyttet Moelva som energikilde.

Næren er regulert 3 meter mellom kote 340 og 338. Da vassdraget ble vernet i 1970 var det først og fremst på grunn av sterk motstand mot ytterligere regulering av Næren. Naturvitenskapelige interesser ble ikke foretatt. Næren er et svært viktig landskapselement. De viktigste verneinteressene er derfor knyttet til naturlandskapet og vassdraget er mye friluftsliv og rekreasjon, ikke minst for lokalbefokningen. Aktivitet på og rundt Næren står sentralt.

Det er også kulturhistoriske minner knyttet til utnyttelsen av vassdraget.

Næren er et fiskevann med gjedde, abbor og noe ørret. I Moelva er ørret og harr de vanligste arter, men gjedde og mort finnes også. Elva har stor betydning som gyte- og oppvekstområde for storørretstammen i Mjøsa. Mjøsørreten stanses av et naturlig fossefall 2-3 km opp i elva.

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommune: Ringsaker
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 002.DD1Z
Areal: 193 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Botshaugtjernet: 0,4 km², 592 moh. Regulert: Næren 9,4 km², 340-338 moh.
Lengde elver:
Høydenivå:
 710 - 123 moh