Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

002/22 Tegninga

Vernegrunnlag: Urørthet. Vestlig sidevassdrag til Glåma i Glommavassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med store sammenhegnende fjellområder. Fossestryk i nedre del. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Tegninga er et høyfjellsvassdrag, idet mer enn 90 % av arealet ligger over tregrensen. Elva munner ut i Glomma nord for Hanestad. Et par kilometer før utløpet går elva i et trangt gjel og danner stryk og fosser (Tegningsfallene). Bortsett fra hogst i furuskogen i nedre deler er feltet svært lite påvirket av tekniske inngrep. Det var særlig urørtheten som lå til grunn for vernet, men både friluftsinteresser og naturfaglige forhold ble vektlagt. I øvre deler ligger flere kvartærgeologiske avsetninger som eskere og morenerygger, og nær utløpet er det flerer store glasifluviale terrasser.

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommuner: Alvdal, Rendalen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.M4Z
Areal: 89 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Søre Teiningstjørnana(n): 0,1 km², 978 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1518 - 397 moh