søk

Vernegrunnlag: Urørthet. Vestlig sidevassdrag til Glåma i Glommavassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med store sammenhegnende fjellområder. Fossestryk i nedre del. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Tegninga er et høyfjellsvassdrag, idet mer enn 90 % av arealet ligger over tregrensen. Elva munner ut i Glomma nord for Hanestad. Et par kilometer før utløpet går elva i et trangt gjel og danner stryk og fosser (Tegningsfallene). Bortsett fra hogst i furuskogen i nedre deler er feltet svært lite påvirket av tekniske inngrep. Det var særlig urørtheten som lå til grunn for vernet, men både friluftsinteresser og naturfaglige forhold ble vektlagt. I øvre deler ligger flere kvartærgeologiske avsetninger som eskere og morenerygger, og nær utløpet er det flerer store glasifluviale terrasser.