Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

002/23 Sølna

Vernegrunnlag: Vestlig sidevassdrag til Glåma i Glommavassdraget. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert landskap med store sammenhengende fjellområder. Canyonpartier i nedre del. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Ved Veslesølnsjøen. (Foto: Arne Hamarsland)

Sølna har sitt utspring i myrene sør for Holmsjøen og drenerer store deler av Alvdals vestfjell som når opp i over 1800 moh. Vassdraget er delt i to hovedfelt, Sølna og Vesle-Sølna. Vernet gjelder fra og med samløpet med Finnbudalsbekken.

Øverst drenerer vassdraget i nordlig retning via Breisjøen før det bøyer østover ved Stråsjøen og videre til utløpet i Folla. Berggrunnsgeologisk ligger vassdraget i overgangen mellom sparagmitt og det mer næringsrike Trondheimsfeltet i nordøst.

I de indre områdene ligger høye fjell som Sølnkletten (1827 moh.) og Veslesølnkletten (1454 moh.). Disse skiller seg fra de lavere og rundere formene lenger øst i nedbørfeltet. Omkring Holmsjøen ligger rogenmorener. Stedvis er disse spesielt store og gir karakteristiske landskapstrekk i myrområdene. Vassdraget er rikt på løsmasser. I nedre del av Sølndalen ligger Vardmoan naturreservatet, vernet pga. kvartærgeologiske forekomster. Store terrasser av glasifluvialt materiale er avsatt i flere høydenivåer. De øverste korreleres til tidligere øvre og nedre Glåmsjø, kjent fra isavsmeltings-perioden. Elva har vekslende løpsform. I nedre del renner elva i stryk gjennom lange canyonpartier, stedvis med store jettegryter.

Det er bestander av ørret og røye i de fleste vannene. Vegetasjonen er for det meste fattig og ensartet, men er lokalt rik og variert. Den store diversiteten og de store kontrastene over relativt små avstander gjør feltet til et botanisk interessant område. Villreinen, som tilhører Sølnklettstammen, har beiteområder, kalvingsområder og trekkruter i hele feltet. Flere rødlistede fuglearter hekker.

Det er store kulturminneinteresser langs vassdraget. Her er rester etter tømmerfløting og broer samt gamle sager og kverner.

Sølna ligger i det attraktive turområdet Alvdal Vestfjell som er til dels godt tilrettelagt for tradisjonelt friluftsliv. Området har tilknytning til Rondane i vest og Femunden i øst. Nedbørfeltet inngår som en del av store sammenhengende fjellområder, og er svært viktig for friluftslivet, bl. a. med aktiviteter knyttet til vassdraget.

Det drives næringsmessig skogsdrift i nedbørfeltet. Gårder og annen fast bosetting ligger langs nedre del av elva. Det er bygd ut et fall i nedre del. Etter flommen 1995 ble det gjennomført flomsikringstiltak i dette området.

Feltet har stor verdi for kulturminner og geologisk mangfold. Deler av området er geologisk naturreservat. 

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommuner: Alvdal, Stor-Elvdal
Vernetidspkt: 2005 (Supplering) og 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 002.MAZ
Areal: 283 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Breidsjøen: 1,6 km², 951 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1827 - ca 570 moh