Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 04.09.2018

002/25 Vangrøfta

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Glåma i Glommavassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et rolig landskap i innlandet fra høyfjell inn mot store sammenhengende fjellområder, til dal dominert av tett vegetasjon, myr og setre. Berggrunnsgeologi, elveløpsformer med tilhørende fluviale former, isavsmeltingsformer, botanikk og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark til vernegrensen mot utløpet.

Vangrøfta er sidevassdrag fra vest til Glomma med utløp ved Os. Vassdraget domineres av kalkholdige, lett forvitrelige bergarter. Det gjenspeiles i en mosaikk av frodig lauvskog og myr. De store myrene gir tilhold for mange ande- og vadefuglarter. De kalkrike skiferbergartene gir en svært artsrik flora. I alt er 385 arter registrert, deriblant flere sjeldne orkidéer, som svartkurle og marihånd.

Landskapet er preget av utstrakt beiting, og dalen er en vakker seterdal.  I de nedre delene er det bosetting med gårdsdrift, og på gårdene finnes verdifull gammel bebyggelse. Dalen var en del av cirkumferensen til Røros Kobberverk, med pliktlevering av trekull. Det finnes en rekke spor etter kullmiler.

Vassdraget er vernet ned til og med samløpet med Langsåa som kommer fra sørvest. Det er imidlertid gitt åpning for at de to konsentrerte fallene Brufoss og Breanfoss i nedre del kan konsesjonbehandles og eventuelt utnyttes til kraftproduksjon.

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommune: Tolga, Os, Røros, Holtålen, Sør-Trøndelag
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.PZ
Areal: 321 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Nordre Hanksjø: 0,5 km², 726 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1332 - 591 moh

Verneplan for vassdrag